گروه آموزشی دوره ابتدایی

سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره هند

طرح درس ابزاری برای تدریس

جدول طرح درس روزانه                                                  

تاریخ اجرا :                            نام و نام خانوادگی معلم :    

مشخصات کلی

موضوع :

پایه تحصیلی :

عنوان درس :

تعداد صفحات : 

مدت :

تعداد :

هدف کلی درس

 

 

اهداف جزئی درس

 

 

 

هدف های رفتاری

 

دانستنی ها و مهارت :

نگرش ها :

 

 

 

 

 

 

مفاهیم کلیدی یا رئوس مطالب

 

رسانه های آموزشی

ابزارو وسایل

 

الگوی تدریس :

 

روش های تدریس:

 

 

فعالیت های قبل از درس

 

 

ارزشیابی تشخیصی

 

                                                                                                   

 

 

فعالیت های یاددهی – یادگیری

فعالیت های معلم

فعالیت های دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت های تکمیلی وپایانی

ارزشیابی تکوینی(درطول تدریس )

ارزشیابی تراکمی (پایان جلسه ی تدریس )

طرح سوال :

فعالیت جبرانی

طرح سوال

نمره ی هر سوال :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین تکا لیف و اختتام جلسه

تکالیف فردی :

 

تکالیف گروهی :

تنظیم کننده : سید علی موسوی

به نام خدا

تشريح  جدول طرح درس روزانه

تعريف طرح درس :

            

   برنامه ريزي و سازمان دادن به فعالييّت هايي كه معلّم و فراگيردر مسير رسيدن به اهداف يادگيري انجام مي دهند طرح درس گويند . طرح درس از  نظر زمان بر سه نوع است [ سا لا نه ، ماهانه ، روزانه ]

 

طراحي آموزشي :كاري است كه بايد در مورد تدريس مان تفكر كنيم ، نظم دهيم و براي جلوگيري از ا تلاف وقت سازماندهي كنيم . براي طراحي آموزشي  يك چهار چوب در نظر مي گيريم كه عبارتند از :

 

1-مشخصات كلّي :نام درس ،موضوع درس ، شماره صفحه ، نام مدرسه ، پا يه تدريس ،تاريخ اجرا ، مدّت تدريس ،نام معلّم ، تعداد دانش آموز ، مدل كلاس

 

تعيين اهداف (بزرگ ترين گام در طرح درس )

 

2-  اهداف كلّي :كلّيه معلومات و توانايي هايي كه فراگير قبل ازآغاز دوره فاقد آن بوده و انتظار مي رود در پايان آموزش به آن دست پيدا كنند .

 

3-  اهداف جزيي :گام هايي است كه براي رسيدن به هدف كلّي برداشته مي شود و دسترسي به هدف كلّي را محتمل مي سلزد .اغلب با فعل هاي غير رفتاري :دانستن ، اعتماد داشتن ، فهميدن ، درك كردن ، پي بردن ، به كار مي رود .

4-  اهداف رفتاري : ( براساس هدف هاي جزيي تنظيم مي گردد )  به شكل  يك رفتار  ، حركات ، آثار و مهارتهاي قابل مشاهده و سنجش صورت مي گيرد كه متوان در سه حيطه تعيين نمود .[ شناختي ،مهارتي ،عاطفي ]

اقعال رقتاري :نام مي برد ، مي نويسد ، نشان مي دهد ، مي خوا ند ، بيان مي كند ، بازگو مي كند ، رسم مي كند ،تعريف مي كند ،

 

5- رئوس مطالب : ( مفاهيم كليدي )  مفاهيم اصلي درس به صورت جمله  (خبري ) از متن استخراج مي شود .

 

6-  رسانه هاي آموزشي  : به امكاناتي گفته مي شود كه با ايجاد شرايط خا ص در كلاس ، شاگردان را قادر مي سازد  اطلاعات ،رفتار و مهارت هاي جديدي را با درك كامل به دست آورند .مثل .كتاب ، كارت،،تصوير ،فيلم ،و .......

7-  الگوي تدريس :  به چهار چوب نظري براي هماهنگ ساختن عناصر تدريس گفته مي شود .

 

8-  روش تدريس :معلم به عنوان  عامل اصلي ارتباط  ( فرستنده پيام  ) معمولاً براي  چگونگي  ارائه درس به تفكر مي پردازد .حاصل تفكر معلم در مورد چگونگي  آرايش اطلاعات و نحوه انتقال پيام را روش تدريس گويند . و معلم با توجه به متن و موضوع  درس ، بهترين روش هايي كه مي توان  به  هد ف ها دست يافت، انتخاب مي كند.

 

9- فعاليت قبل از درس   :  ايجاد ارتباط عاطفي  با احواپرسي – بررسي وضع جسمي و روحي و رواني –حضور و غياب – شروع دلچسب و با انگيزه – آماده سازي وسايل –

10-  ارزشيابي  تشخيصي :

الف – سنجش آغازين                    ب- تعيين رفتار ورودي

براي آگاهي از ميزان اطلاعات و توانايي هاي فراگير در مورد موضوع درس آزموني انجام مي شود . آزمون مي تواند از اطلاعات دروس قبل باشد و يا اطلاعات پيش نياز در رابطه با درس جديد . هدف از اين ارزشيابي  انتفال دانسته هاي پيشين فراگير به موقعيت جديد يادگيري است .

 

11- فعا ليت هاي ياد دهي – يادگيري

 

الف فعاليت هاي معلم : نقش راهبر هوشمند – زمينه ساز فعاليت فرا گيران بر مبناي اهداف جزيي درس –ايجاد كننده  يك دار بست فكري فراگير – ايجاد فرصت براي خود آغاز گري  -تسهيل كننده و برنامه ريز .معلم در ارا ئه درس بايد چهار فرصت يادگيري  ايجاد كند  : 1- جمع بندي  2- تدريس  3- بيان دانش آموز 4- مرور مجدد توسط معلم

  ب- فعاليت هاي دانش آموزان : مجموعه رفتارهايي است كه پاسخ متناسب را براي در خواست هاي معلم فراهم مي سازد .مانند :تفكر –درگيري ذهني – و.......

 

12- فعاليت هاي تكميلي و پاياني : مرور درس و خلاصه كردن به روش فعال

 

الف –ارزشيابي تكويني ( در طول تدريس )

براي اين كه بدانيم دانش آموزان چه قدر به هدف رسيده اند بايد در طول تدريس ارزشيابي انجام گيرد .هدف از اين ارزشيابي شكل گيري گام به گام اهداف درس مي باشد .

ب- ارزشيابي تراكمي :(پايان جلسه ي تدريس )

بازده يادگيري فراگيران را مي سنجد و ميزان دستيابي آنان را به هدف هاي يادگيري معين مي كند و براي تثبيت يادگيري سؤالاتي طرح مي شود كه مي تواند به  شكل 1- تمريني 2- آماده سازي 3 بسطي و خلّاقييتي  باشد

.

13- تعيين تكليف : تكليف بايد در راستاي اهداف باشد .تكليف بايد جهت تثبيت ،تعميق ،توسعه و تكميل يادگيري و.......باشد . و به دو طريق صورت مي گيرد

 

 الف – تكا ليف فردي : با توجه به تفاوت هاي فردي به دانش آموزان تكليف مي دهيم .

ب- تكاليف گروهي : متناسب با كل كلاس و مبتني بر اهداف به صورت گروهي به شاگردان تكليف مي دهيم .

 

تهيه وتدوين : سیدعلی موسوي سرگروه آموزشی پایه اول (آموزگار مجتمع ج.ا.ا کراچی )

منابع : آموزش راه هاي يادگيري –مهارت هاي آموزشي و پرورشي- راهنماي تدريس – روانشناسي پرورشي 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ساعت 14:22  توسط سرگروه پایه اول ابتدایی -سید علی موسوی  |