گروه آموزشی دوره ابتدایی

سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره هند

طراحی درس علوم با توجه به هوشهای چندگانه

محمدلو و طالبی

 

 

برای آموزش فصل دنيای زنده درس علوم می توانيم از روشهای متعددی استفاده نمائيم که متناسب با روش يادگيری دانش آموزان وبراساس نوع هوش آنها باشد.معلم می تواند چند نوع فعاليت را براساس هوشهای چندگانه طراحی کند که البته اين کار به ماهيت مبحث مورد تدريس بستگی دارد. مثلاٌ برای آموزش وتدريس دستگاه گوارش فعاليتهای زير را باتوجه به نوع هوش واستعداد دانش آموزان وبا تعيين زمان فعاليت، در نظر بگيريم.

 

فعاليت ۱- مـــرکز هــــوش بدنـــی ـ جنبشـــی و بصـــری فضايـــی:

در اين فعاليت دانش آموزان می توانند موارد قسمتهای مختلف دستگاه گوارش يا ماکت آنرا توسط خمير گل چينی يا گچ و خاک  درست کنند وبعد آنرا رنگ آميزی نمايند. يا چارت و پوستر دستگاه گوارش را درست نمايند توسط رنگ و بوم يا با استفاده از کاغذ رنگی و فوم تصوير دستگاه گوارش و قسمتهای مختلف آنرا بصورت نقاشی يا کاريکاتور بکشند.

 

فعاليت۲- مـــرکز هـــوش زبانــــی کلامــــــی:

دانش آموزان داستان تخيلی در مورد دستگاه گوارش بنويسند خود را يا موجود ذره بينی (باکتری يا آنزيم) فرض نمايند و به قسمتهای مختلف دستگاه سفر نمايند و هر آنچه را که در يک سفر می توانند کشف نمايند به روی کاغذ بياورند.

 

فعاليت ۳- هــوش درون فــــــــردی:

از دانش آموزان بخواهيم برای دستگاه گوارش انشاء بنويسند و در آن اطلاعات خود را و يا خاطرات و شنيده های خود در مورد نحوه کارکرد قسمتهای مختلف آن و بيماريهای آن بنويسند.

 

فعاليت ۴- مـــرکـــز هــــــوش بيان فـــردی :

از دانش آموزان بخواهيم با دانش آموزان پايه های بالاتر يا با دکتر يا خويش و اقوام مجرب در زمينه دستگاه گوارشی و يا بيماريهای آن گزارش تهيه نمايند. و حداقل از بيست نفر پرسش و پاسخ بگيرند و نتايج را به کلاس ارائه دهند. در زمينه می توانند به کامپيوتر هم رجوع کنند وتصاوير اينترنتی از دستگاه گوارش پيرينت نمايند و به کلاس بياورند. البته برای اينگونه آموزش ابتدا بايد بطور مختصر دانش آموزان را با نوع مطالب و اطلاعات و روش فعاليت آنها آگاه نمائيم و آنها را به چهار يا پنج گروه تقسيم نماييد همچنين مدت زمان فعاليت را برای آنها مشخص کنيم بهتر است سه فعاليت قبلی ذکر شده در کلاس درس انجام گيرد و در واقع کلاس را به کارگاه فعاليت تبديل نماييم.

 

 محاســـــن:

۱- شکوفايی استعداد دانش آموزان و مشخص شدن سبک يادگيری آنها.

۲- قابل اجراء بودن اين طرح در تمام پايه ها و درسها.

۳- مطالب ياد گرفته در حافظه دراز مدت آنها ثبت خواهد شد.

۴- دانش آموزان را به مطالعه کتابهای خارج از پايه و گروه درسی مجبور می کند و آنها را تشويق به آموزش رايانه می نمايند.

 

معــــايب:

۱- وقت گير بودن اين نوع طـــرح برای اجرا در کلاس درس.

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آبان ۱۳۸۶ساعت 21:3  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  |