گروه آموزشی دوره ابتدایی

سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره هند

سوالات پایانی تاریخ ومدنی کلاس پنجم

                                                    به نام دوست

                  باسلام به همکاران ارجمند.

با احترام یک نمونه امتحان پایانی از کتاب تاریخ ومدنی کلاس پنجم جهت آزمون و آمادگی دانش آموزان

تقدیم حضور می گردد؛ امید است مورد استفاده قرار گیرد.

                                                                                  باسمه تعالی                                          نام ونام خانوادگی :..............

      حضرت علی (ع)  :                                               وزارت آموزش و پرورش                                     تاریخ و مدنی :پنجم

  ( و ازحوادث گذشته ی تاریخ برای آینده عبرت بگیر.)      دفتر مدارس خارج از کشور                                  زمان: یک ساعت

                                                                          مجتمع آموزشی کراچی                                        اردیبهشت 88 

ردیف

                                     سوالات بخش تاریخ   

بارم

 

1-

 ب )پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخّص کن.

برگزیده شدن حضرت محمّد (ص)از طرف خداوند برای پیامبری را چه می گویند؟

  1-بیعت                   2-خلافت               3- بعثت                   4-ولادت   

 

5/0

2-

پایتخت سامانیان کدام شهر بود؟

1-بخارا                      2- تهران                   3- مشهد                4-شیراز  

5/0

3-

امام خمینی در چه تاریخی به میهن باز گشتند؟

1- ۱۵خرداد ۱۳۴۲              ۱۲بهمن      ۱۳۵۷               ۲۲بهمن    ۱۳       ۱۳۵۷فروردین  ۱۳۵۷

5/0

4-

مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود؟

1- تشکیل حکومت اسلامی            ۲- ساختن مسجد        ۳تشکیل سپاه                  ۴-فتح مکّه 

5/0

 

5-

6-

7-

ب)جملات را با کلمات مناسب کامل کن.

کتاب  نهج ا لبلاغه حاوی سخنان ارزشمند ..............................است.

نادر شاه افشار ، ............................................را از کشور بیرون کرد .

یکی از رویداد های مهمّ دورهی قاجاریه ......................................بود.

 

5/0

5/0

5/0

 

8-

9-

10-

ج) درست یا نادرست بودن جملات زیر را با علامت (×) مشخّص کن.

در زمان سلجو قیا ن مغول ها به ایران حمله کردند.               درست             نا درست 

یکی از مخالفان مهمّ رضا شاه ، روحانی آگاه سید حسن مدرّس بود. درست       نادرست 

در 28 مرداد 1332محمّدرضا شاه بر علیه دولت دکتر مصدّق کودتا کرد. درست     نادرست 

 

5/0

5/0

5/0

 

 

11-0

12-

13-

د) پاسخ درست را از قسمت (ب) انتخاب کن و در داخل پرانتز بنویس.

                                       الف

      ب

مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کرد .(............................)

شیراز را پایتخت خود قرار داد.(........................................)

مدرسه ی دارا لفنون را تاسیس کرد.(......................................)

امیر کبیر

شاه اسماعیل

کریم خان زند

ناصرالدّین شاه

 

 

5/0

5/0

5/0

 

13-

   ه)به سوالات زیر به طور کامل پاسخ بده.

خلفای بعد از رحلت پیامبر را به ترتیب نام ببرید.

 

 

1

14-

واقعه ی عاشورا چه تاثیراتی بر جای گذاشت؟ بنویس.

 

1

15-

ا بو مسلم خراسانی که بود و چه کرد؟

 

 

1

16-

 

علّت های شکست ایران از روسیه  در دوره ی قاجاریه را بنویس.(دو مورد)

1

17-

ملّی شدن صنعت نفت ایران به رهبری چه کسا نی انجام شد؟

 

1

18-

در 15 خرداد 1342 در ایران چه اتّفاقی افتاد؟

 

 

1

 

                                              بخش مدنی

 

 

1-

 

 

الف) پاسخ درست را با علامت (×) مشخّص کن.

مهمترین وظیفه ی حکومت جمهوری اسلامی ایران چیست؟

1- پاسداری از اسلام                                          2- نگهبانی از استقلال                                            3- ۳-گسترش آموزش و پرورش                                4-  بهبود زندگی مردم 

 

5/0

2-

 در جامعه ی اسلامی شرکت مردم در را ه پیمایی نشانه ی چیست؟

1-شورا                                      2 تعاون                        ۳-وحدت                        4ایثار  

5/0

3-

علی در موقع مسواک زدن شیر آب را باز  نمی گذارد ، به این کار او چه می گویند؟

  1- اسراف                     ۲-صرفه جویی             ۳ امربه معروف                      ۴- نهی از منکر 

5/0

 

4-

5-

6-

ب) جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کن.

انقلاب اسلامی ایران بر پایه های .....................، رهبری امام خمینی و ......................به پیروزی رسید.

((فرد مسلمان از دارایی و دسترنج خود به نیازمندان کمک می کند. ))                                                      ا ین عمل را در قرآن ............................می گویند.

 

5/0

5/0

 

7-

8-

ج) درست یا نادرست بودن جملات زیر را با علامت (×) مشخّص کن.

در جمهوری اسلامی مردم حق ندارند از مسئولان انتقاد کنند.      درست            نادرست 

کمک و همکاری به یک دیگر را تعاون می گویند.                     درست             نادرست 

بسیج نخستین بار در سال 1357به فرمان امام خمینی(ره)تشکیل شد.درست        نادرست 

 

5/0

5/0

5/0

9-

وظیفه ی دادگستری چیست؟

 

1

10-

چرا جامعه به رهبر نیاز دارد ؟

 

 

1

11-

جمعیّت هلال احمر در چه زمینه ها یی به مردم کمک می کند؟(دو مورد )

 

1

12-

ایثار یعنی چه ؟

 

1

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 16:58  توسط سرگروه پایه پنجم - رستم ساکت  |