گروه آموزشی دوره ابتدایی

سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره هند

سئوالات علمی پنجم     -    اجرا   اسفند ماه

قرآن و هديه هاي آسمان

 1- ما بايد در هنگام تلاوت قرآن ساكت باشيم تا... . 

الف) تلاوت صحيح آن را فرا گيريم                    ب) مورد رحمت و لطف خداوند قرار گيريم

ج) معني آيات قرآن در روح و جان ما اثر كند.                              د) همه ي موارد

2- در عبارت روبرو چند حرف ناخوانا وجود دارد؟ « تَنْزيلَ الْعَزيزِ الرَّحيمْ »   

الف) يكي                         ب) دوتا                 ج) سه تا                                د) چهارتا

3- كدام يك از مفاهيم زير در زمينه ي پيام قرآني روبرو مي باشد؟ « وَ اَوْفوا بِالْعَهْدِ»

الف) شكر نعمت ، نعمتت افزون كند.          ب) هر چه كني به خود كني      گر همه نيك و بد كني

ج) خداوند بر هر كاري تواناست.               د) اگر رفيق شفيقي، درست پيمان باش.

4- كدام يك از گزينه هاي زير معني آيه ي « اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبّ ِالْعالَمين» است؟

الف) خداوند مالك روز جزاست.             ب) حمد و ستايش مخصوص پروردگار جهانيان است.

ج) خدايا تنها تو را مي پرستيم.                               د) خداوند بي نياز است.

5- آيه ي « قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَد» مربوط به كدام يك از اصول اعتقادي ما مسلمانان مي باشد؟

الف) امامت                   ب) نبوت                            ج) توحيد                            د) معاد

6- چه كسي مژده ي آمدن پيامبري به نام« احمد» را داد؟

الف) حضرت عيسي (ع)  ب) حضرت موسي (ع)  ج) حضرت ابراهيم (ع)   د) حضرت يوسف (ع)

7- واقعه ي آخرين سفر حج پيامبر كه در غدير خم اتفاق افتاد مربوط به كدام يك از اصول اعتقادي ما مسلمانان مي باشد؟

الف) امامت                   ب) نبوت                            ج) توحيد                            د) معاد

8- از جملات زير كدام يك نادرست است؟

الف) قبل از اسلام مردم بت پرست بودند.

 ب) پيامبر مردم را به راست گويي و امانت داري دعوت مي كرد.

ج) قبل از اسلام مردم از خوردن مال يتيمان خودداري مي كردند. 

 د) بعد از اسلام مسلمانان از انجام كارهاي حرام خودداري مي كردند.

9- كدام يك از موارد زير در مورد حضرت مريم (س) صحيح مي باشد؟

الف) در گهواره با مردم سخن مي گفت.     ب) خداوند از ميوه هاي بهشتي به او عطا فرمود.

   ج) پارسا بود                                    د) ب و ج صحيح است

10- كدام يك از جملات زير در زمينه ي اصل نبوت مي باشد؟

الف) پيامبر فرمود علي جان تو براي من مثل هارون براي موسي هستي.

ب) حضرت محمد (ص) برگزيده شد تا كامل كننده ي راه پيامبران پيشين و تمام كننده ي وظيفه ي آنان باشد.

ج) مسلمانان گروه گروه مي آمدند و دست حضرت علي (ع) را به نشانه ي بيعت مي فشردند.      د)  موارد الف و ج صحيح است.

فارسي

11- كدام يك از فعل هاي زير « دوم شخص جمع » است؟

الف) آموختي                       ب)  گرفته بود                      ج) بخشيديم                      د) مي توانستيد

12- در بيت « جاري شده چشمه هاي  روشن       سيراب نموده دشت و گلشن» فاعل كدام است؟

الف) چشمه هاي روشن                  ب) جاري             ج) سيراب                   د) دشت و گلشن

13- املاي كدام كلمه باتوجه به معني آن درست نيست؟

الف) مهر: محبّت                    ب) رازي: خشنود                  ج) عهد: دوران                  د) عصر: زمان

14- فعل جمله ي رو به رو كدام است؟     « گاليله ماه را با تلسكوپ مشاهده كرد.»

الف) گاليله                                  ب) ماه                         ج) مشاهده كرد                  د) تلسكوپ

15- كدام يك از فعل هاي زير انجام دادن كاري را در زمان گذشته نشان مي دهد؟

الف) مي خورد                               ب) مي نويسد              ج)خواهد خواند                  د) نگاه مي كرد

16- نشانه اي كه كلمه يا سخني يا مطلبي را به كوتاهي نمايش مي دهد ، چه نام دارد؟

الف) مرجع                       ب) علائم                      ج) تلفظ                            د) علامت اختصاري

17- مفهوم كلي بيت روبرو چيست؟      « گرت پايداري است در كارها       شود سهل پيش تو دشوارها»

الف) فداكاري                  ب) يأس                    ج) اميدواري                       د) ايستادگي و مقاومت

18- كدام كلمه ها مخالف يكديگرند؟

الف) ظلمت، تاريكي              ب) سهل، دشوار                    ج) مهر، محبت                    د) سود ،فايده

19- مجموع قاعده هاي هر زباني را  به فارسي

الف) دستور مي گويند              ب) گرامر مي گويند              ج) صرف و نحو مي گويند     د) همه ي موارد

20- در كدام عبارت نهاد يك كلمه نيست؟

الف) كاج همسايه گفت با تندي                           ب) گل بخندد بر سر گل بوته ها

ج) كرد بازرگان تجارت را تمام                         د) برق چون شمشير برّان پاره مي كرد ابرها را

تعليمات اجتماعي

21- علت رفتن ايلات و عشاير به ييلاق و قشلاق در کدام گزينه آورده شده است؟

الف) برای چراندن دام ها  ب) برای شناسايی مناطق حاصلخيز  ج) برای فرار از گرما و سرما      د) الف و ب

22- کدام يك جزء صنايع دستی کشور ترکمنستان محسوب می شود؟

الف) گليم بافی                           ب) قالی بافی                   ج) تور بافی                    د) حصير بافی

23- عراق و افغانستان به ترتيب همسايگان ................ و .................. ايران هستند.

الف) شمالی، شرقی               ب) شرقی، غربي             ج) غربي، شرقی                د) شمالی، غربي

24- کدام يک از استان های زير از نظر آب و هوايی با بقيه متفاوت است؟

الف) آذربايجان شرقی                   ب) خراسان        ج) کردستان                      د) چهارمحال و بختياری

25- اولين کارخانه ي  ذوب آهن ايران در کدام يک از استان های زير ساخته شده است؟

الف) فارس                              ب) اصفهان                  ج) آذربايجان شرقی                   د) خراسان

26- کدام يک از استان های زير به دريا راه ندارد؟

الف) کرمان                            ب) خوزستان                  ج) سيستان و بلوچستان                 د) الف و ب

27- رود ارس ، در مرز مشترک ايران و کدام يک از کشورهای زير جريان دارد؟

الف) آذربايجان                       ب) ارمنستان                     ج) ترکمنستان                          د) الف و ب

28- مردم كدام يك از شهر هاي زير ترك زبان هستند؟

الف) عشق آباد                        ب) ايروان                          ج) باكو                                    د) بغداد

29-كدام جمله در باره ي صنايع مادر صحيح است؟

الف) اغلب در داخل و اطراف شهر ها قرار دارند.       ب) توليدات آن ها به طور مستقيم به مصرف مي رسند.

ج) اتومبيل سازي از صنايع مادر است.                    د) ذوب آهن و ماشين سازي از صنايع مادر هستند.

30- كوچك ترين و بزرگ ترين كشورهاي همسايه ي ايران كدامند؟

الف) آذربايجان ، افغانستان      ب) ارمنستان ، پاكستان   ج) آذربايجان ، پاكستان       د) ارمنستان ، افغانستان

31- مبدأ تاريخ مسلمانان چه روزي است.

الف) هجرت مسلمانان به حبشه         ب) تولد حضرت محمد(ص)       

   ج) بعثت حضرت محمد(ص)               د) هجرت پيامبر به مدينه

32- علت پيشرفت دانش و ادب در دوره ي حكومت بني عباس چه بود؟

الف) شيوه ي درست حكومت آنان           ب) انتخاب وزيران ايراني    

    ج) ايراني بودن خلفاي عباسي           د) پايان ستمگري بني اميه

33-كدام يك از موارد زير نشان مي دهد كه معاويه شرايط صلح نامه با امام حسن(ع) را زير پا گذاشته است؟

الف) ادامه ي حكومت اودر شام          ب) تأسيس سلسله ي بني اميه    

   ج) مشورت با عمر وعاص             د) فرستادن سپاه به عراق

34- مهم ترين علت قيام امام حسين (ع) چه بود؟

الف) ظلم و ستم فراوان معاويه و يزيد     ب) امر به معروف و نهي از منكر  

ج) شهادت برادرش امام حسن (ع)   د) خونخواهي از بني اميه

35- سرزمين ايران در زمان خلافت چه كسي به قلمرو سرزمين هاي اسلامي افزوده شد؟

الف) حضرت علي (ع)                      ب) ابوبكر                      ج) عمر                                  د) عثمان

36-اولين حكومت اسلامي در كدام شهر تشكيل شد؟

الف) مدينه                                    ب) مكه                            ج) كوفه                                 د) شام

37-تصويب و اجراي قوانين كشور بر عهده ي ........... و .......... است.

الف) دولت ، دادگستري          ب) مجلس شوراي اسلامي ، دولت      

  ج) دادگستري ، دولت        د) مجلس شوراي اسلامي ، دادگستري

38- جمهوري اسلامي بر چه پايه اي استوار است؟

الف)رأي مردم                           ب) آزادي             ج) استقلال                               د) ايمان به خدا

39- دليل هجرت پنهاني پيامبر از مكه به مدينه چه بود؟

الف) گسترش اسلام        ب)تصميم كافران براي قتل پيامبر     ج) تشكيل حكومت اسلامي     د) جنگ با كافران 

40-در زمان چه كسي چنگيز به ايران حمله كرد؟

الف) سلطان محمد خوارزمشاه       ب) شاه اسماعيل       ج) شاه عباس                 د) شاه سلطان حسين

علوم تجربي

41- در کدام دستگاه انرژی الکتريکی به حرکتی تبديل می شود؟

الف) اتو برقی                            ب) سماور برقی             ج) آبميوه گيری                 د) بخاری برقی

42- اگر دمای قطعه آهنی را آنقدر بالا ببريم تا ذوب شود چه نوع تغييری در آهن رخ می دهد؟

الف) شيميايي     ب) شيميايی و بعد فيزيکی              ج) فيزيکی                   د) فيزيکی و بعد شيميايی

43- کدام ماشين از همه پيچيده تر است؟

الف) اهرم                                ب) دوچرخه                      ج) فرغون                        د) ميخ کش

44- اگر جسمی تمام نورهای موجود در نور خورشيد را جذب کند به چه رنگی ديده می شود؟

الف) آبی                             ب) زرد                             ج) سفيد                                  د) سياه

45- در کدام گزينه اتم های سازنده ي مولکول های هر يک از مواد مثل هم هستند؟

الف) آهن، نمک                    ب) اکسيژن، طلا                         ج) نفت، آهن                       د) آب، مس

46- در حالت معمولی جنبش مولکولی کدام يک از مواد زير بيشتر است؟

الف) روغن                            ب) چوب                            ج) اكسيژن                                 د) بنزين

47- در کدام گروه از مواد رابطه ي ربايش بين مولکول ها درست نشان داده شده است؟

الف) آب < اکسيژن < آهن     ب) يخ < آب < فولاد      ج) نقره < آب < آهن       د) اکسيژن < جيوه < شيشه

48- کدام يک از عبارات زير در مورد تعداد اتم های يک مولکول آب و يک مولکول بخارآب درست است؟

الف) در هر دو گاهی برابر و گاهی نابرابرند.                         ب) تعداد اتم های آب بيشتر از بخار آب است.

ج) در هر دو تعداد اتم ها يکسان است.                                د) تعداد اتم های بخار آب بيشتر از آب است.

49- در كدام يک از وسايل زير ، چهار عدسی بکار رفته است؟

الف) عينک                   ب) چشم زير دريايي              ج) تلسکوپ ساده                 د) دوربين شكاري

50- کدام دسته از مواد زير، ساختمان مولکولی ترکيب را نشان می دهند؟

الف) آب- طلا- مس           ب) زنگ آهن- قند- نشاسته       

   ج) اکسيد جيوه- نمک- آلومينيم            د) اکسيژن- مس- جيوه

51- حاصل کدام يک از موارد زير يک عنصر است؟

الف) گاز حاصل از تجزيه اکسيد مس     ب) تبخير آب    ج) گاز حاصل از سوختن شمع          د) بخار الکل

52-  در خصوص عدسی های برآمده (محدب) می توان گفت:

الف) هر چه محدب تر باشد پرتوهای نور کمتر شکسته می شود.         

    ب) هر چه محدب تر باشد پرتوهای نور بيشتر شکسته می شود.

ج) هرچه محدب تر باشد تصوير، کوچک تر ديده می شود.                       د) موارد ب و ج صحيح است.

53- کدام دسته از وسايل زير همگی ماشين ساده هستند؟

الف) قرقره- سطح شيب دار- پيچ     ب) اهرم- پيچ- دوچرخه      ج) چاقو- چرخ گوشت- قيچی     د) ماشين تحرير- چرخ گوشت- آچار

54- مولکول های کدام يک از مواد زير می توانند آزادانه روی هم سُر بخورند و در ترکيب با اکسيژن نوعی اکسيد به وجود آورند؟

الف) مس                                     ب) جيوه                     ج) طلا                                د) آهن

55- وقتي با دوستي ، الاكلنگ بازي مي كنيد كه از شما سنگين تر است، چگونه بر اضافه وزن او غلبه مي كنيد؟

الف) فاصله ي خود را از تكيه گاه بيشتر مي كنيد.          ب) فاصله ي دوستتان را از تكيه گاه بيشتر مي كنيد.

ج) فاصله ي دوستتان را از تكيه گاه كمتر مي كنيد.                   د) جاي خود را با دوستتان عوض مي كنيد.

56- در كدام پديده ي زير هم تغيير فيزيكي و هم تغيير شيميايي اتفاق مي افتد؟

الف) سوختن شمع              ب) سوختن غذا                       ج) پختن غذا                   د) توليد اكسيد آهن

57- اگر همه ي ويروس ها از بين بروند ؛ انسان به كدام بيماري مبتلا نمي شود؟

الف) كزاز                         ب) آبله                                    ج) سل                                  د) حصبه

58- براي آن كه يك سطح شيب دار ، كاري را راحت تر انجام دهد، چه تغييراتي بايد در آن به وجود آوريم؟

الف) طول سطح شيبدار و ارتفاع آن را به يك اندازه زياد مي كنيم.   

     ب) طول سطح شيبدار را كم و ارتفاع آن را زياد مي كنيم.

ج) طول سطح شيبدار و ارتفاع آن را به يك اندازه كم مي كنيم.          

   د) طول سطح شيبدار را زياد و ارتفاع آن را كم مي كنيم.

59- يك گرم آب با يك گرم يخ از چه نظر تفاوت دارد؟

الف) حجم                          ب) مولكول                             ج) اتم                                  د) جرم

60- كدام يك از نورهاي زير به وسيله ي منشور تجزيه مي شود؟

الف) نور آبي                       ب) نور زرد                            ج) نور سفيد                      د) نور قرمز

61- هنگام وقوع زلزله از كدام محل ها بايد دوري كرد؟

الف) سقفهاي وسيع – ديوارهاي داخلي                          ب) راهروهاي كم وسعت – ديوارهاي خارجي

ج) راهروهاي كم وسعت – ديوارهاي داخلي                     د) سقفهاي وسيع – ديوارهاي خارجي

62- كدام يك از عبارت هاي زير صحيح است؟

الف) قارچ ها مي توانند غذا سازي كنند.                               ب) باكتري ها بيشتر در آب زندگي مي كنند.

ج) همه ي باكتري ها بيماري ايجاد مي كنند.               د) باكتري ها فراوان ترين جانداران روي زمين هستند.

63- فضاي بين كدام يك از خاك هاي زير كمتر است؟

الف) خاك باغچه                       ب) خاك رس                     ج) خاك باغچه و شن                    د) شن

64- در كدام لايه ي زمين مقداري آب و بعضي فلزات را مي توان يافت؟

الف) پوسته                    ب) گوشته                 ج) هسته ي بيروني                      د) هسته ي دروني

65-كدام دسته از جانداران زير به ترتيب پيدايش مرتب شده اند؟

الف) تك سلولي ها ، پرندگان ، خزندگان                                  ب) ماهي ها ، پستانداران ، پرندگان

ج) خزندگان ، پرندگان ، پستانداران                                   د) خزندگان ، تك سلولي ها، ماهي ها

رياضي

66- اگر عدد مخلوط  12 و چهار هفتم را به كسر تبديل كنيم ،كدام يك از كسرهاي زير به دست مي آيد؟

الف) 87هفتم    ب) 55 هفتم    ج) 88 چهارم    د) 84 هفتم

67- کدام دسته از اعداد زير بر 3 بخشپذير نيست؟

الف)36 و 51                                ب) 42 و 72                     ج) 87 و 90               د) 53 و 40 

68- از کسرهای زير کدام بزرگ تر است؟

الف)2 دوازدهم      ب) 3 هیجدهم   ج)   5 بیستم    د) 8 چهل و هشتم

69- مربعی که محيط آن 24 متر است مساحت آن چند متر مربع است؟

الف) 32                                      ب) 36                              ج) 24                                د) 48 

70- زهرا 7 پيراهن و فاطمه 8 پيراهن دوخته است. نسبت کار فاطمه به کل کار چيست؟

الف) 7 پانزدهم    ب) 7 هشتم     ج)  8 پانزدهم    د) 8 هفتم

71- کدام يک از کسرهای زير از یک پنجم بزرگ تر و از یک چهارم کوچک تر است؟

الف) 2چهارم   ب) 5 چهارم            ج) 5 بیست و پنجم   د) 9 چهلم

72- پنج ششم18 تا برابر است با:               الف) 16 تا            ب) 30 تا            ج)15 تا       د) 17 تا

73- مساحت مربعی که هر ضلع آن يك کيلومتر باشد چند متر مربع است؟

الف) هزار متر مربع              ب) يک کيلومتر مربع               ج)يک ميليون متر مربع          د) هيچکدام

74-   380000 متر مربع يعنی:

الف) 380 هکتار        ب) 3800 هکتار                   ج) 38 هکتار                     د) 38000 هکتار

75- دو ساعت و چهارده دقيقه برابر است با:

الف) 6814 ثانيه                    ب) 4080 ثانيه                  ج) 8040 ثانيه                د)7214 ثانيه

76- عدد سه ميليون و سه هزار و سه کدام است:

الف) 30003003                  ب) 3000303                  ج) 3003003                د)3030003

77-   قلب يک کودک در هر دقيقه 115 بار می زند. قلب او در ربع ساعت چند بار می زند؟

الف) 6900                            ب) 3450                             ج) 1725                       د) 1150

78-  مساحت ذوزنقه مساوی است با:

الف) مجموع دو قاعده Î ارتفاع                                         ب)نصف مجموع دو قاعده Î ارتفاع 

ج) حاصلضرب دو قاعده Î ارتفاع                                        د) نصف حاصلضرب دو قاعده Î ارتفاع

79- حاصل جمع دو عدد مرکب 35   46  5  و  25  13  4 کدام عدد است؟

الف) 9     5   10                 ب) 10                         ج) 60       9                د) 59       10

80- اگر کسرهای 2 پنجم ، 3 چهارم ، یک سوم را با هم مقايسه کنيم و آنها را از کوچک به بزرگ و از چپ به راست بنويسيم کدام پاسخ صحيح است؟

الف) یک سوم, 2 پنجم, 3 چهارم                   ب) یک سوم, 3 چهارم , 2 پنجم 

 ج) 3 چهارم, 2 پنجم, یک سوم                      د) 3 چهارم, یک سوم, 2 پنجم

81- در جاي خالي (O8587) چه عددي باشد تا عدد پنج رقمي حاصل هم بر 6 و هم بر 9 بخش پذير باشد؟

الف) 7                                       ب) 9                                      ج) 4                                      د) 8

82- كدام يك از كسرهاي زير ساده نمي شود؟

الف) 64 سیزدهم       ب) 33 بیست و هفتم        ج) 26 دوازدهم      د) 30 هفتادو پنجم

83- علي قلكش را شكست و ثلث پول هاي آن را به خواهرش و نصف بقيه ي پول را به برادرش داد .پاسخ صحيح كدام گزينه است.

الف) به خواهرش بيشتر پول داده است.   ب) به خودش و خواهر و برادرش به مقدار مساوي پول رسيده است.  

ج)  به برادرش بيشتر پول داده است.              د) چون مقدار پول معلوم نيست نمي شود حساب كرد.

84- اگر قيمت يك خودكار از 75 تومان به 90 تومان افزايش يابد، چند درصد به قيمت آن اضافه مي شود؟

الف) % 15                           ب) % 20                       ج) % 25                            د) % 30

85- در ساختن يك مكعب به ضلع (بُعد) 5 سانتيمتر ، چند سانتمتر مربع مقوا  به كار مي رود؟

الف) 125 سانتمتر مربع      ب) 100 سانتمتر مربع       ج) 150 سانتمتر مربع       د) 200 سانتمتر مربع

86-  كدام گزينه درست است.

الف) 4/7 متر = 74 سانتيمتر                           ب) 07/40 را با حروف « چهل و هفت صدم » مي نويسيم

ج)  گسترده ي چهار وجهي منتظم از 4 مثلث متساوي الاضلاع تشكيل شده است. د) همه ي موارد صحيح است.

87- هرگاه اندازه ي طول ضلع هاي يك زاويه را امتداد دهيم اندازه ي زاويه ......

الف) تغيير نمي كند              ب)بزرگ تر مي شود       ج) كوچك تر مي شود              د)بازتر مي شود

88- در عبارت 16 بیست و هشتم=...... × 4 هفتم كدام كسر زير را در جاي خالي بگذاريم تا تساوي برقرار باشد؟

الف) 4 هفتم                                  ب) 4 چهارم                         ج) 7 چهارم                       د) 4

89- كدام گزينه ،مساحت يك لوزي كه قطر بزرگ آن 5متر و قطر كوچكش 80 سانتي متر است را نشان مي دهد؟

الف) 400 سانتيمتر مربع             ب) 200 سانتيمتر مربع                ج) 4متر مربع                         د) 2 متر مربع

90- كدام گزينه براي حاصل ضرب تقريبي « 45×27 » مناسب تر است؟

الف) 800                               ب) 1000                               ج) 1200                      د) 1500

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 16:29  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

- كدام يك از شهرهاي زير در استان شما قرار ندارد؟

  الف : مهریز                   ب : فردوس                ج : يزد                       د : بافق

َ2- نسبت وسعت ناحيه ي كناره ي درياي خزر به جمعيت آن چگونه است ؟

الف: زياد است به كم                  ب: زياد است به زياد                        

 ج: كم است به زياد                    د: كم است به كم

3- مهمترين محصول جلگه هاي شمال ايران كدام است ؟ 

   الف: برنج                 ب: گندم                  ج: پسته                         د: توتون

4- كدام گزينه بيان كننده ي مهمترين منابع گاز در كشور ماست ؟

الف: ناحيه ي خانگيران ، استان خراسان رضوی                                

   ب: ناحيه ي آغاجاري ، استان خوزستان

ج:منابع پارس جنوبي  در استان بوشهر                    د: هر سه مورد

5- سنگ آهن مورد نياز كارخانه ي ذوب آهن ايران از كجا تاٴمين مي شود؟

  الف : معادن سنگ آهن استان اصفهان          ب : معادن سنگ آهن استان اراك

   ج : معادن سنگ آهن استان خوزستان          د  : معادن سنگ آهن استان يزد

6- همسايگان شرقي ايران كدامند ؟  

الف: تركيه ، عراق        ب:  ارمنستان، نخجوان        

 ج: تركمنستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان          د: افغانستان، پاكستان

 

7- مهمترين رود تركمنستان كدام است ؟

  الف : آمودريا                  ب: ارس                ج: تجن                     د: اترک

8- مرکز ارمنستان کدام یک از شهرهای زیر است؟

الف: باکو               ب: ایروان             ج: عشق آباد                        د: نخجوان

9- رود پرآبی که از اتصال دو رود دجله و فرات به وجود می آید چه نام دارد؟

الف: اروند رود               ب : کارون              ج : شط العرب              د: قزل ایرماق

10- کوه های هندوکش در کدام کشور قرار گرفته است؟

الف: افغانستان                ب: ترکمنستان              ج: ترکیه               د: پاکستان

 

11- به برگزیده شدن حضرت محمد (ص) از طرف خداوند برای پیامبری ، چه می گویند؟

الف: خلافت                    ب : بعثت            ج: بیعت                           د: امامت

12- پیامبر(ص) اولین حکومت اسلامی را در کدام شهر تشکیل داد؟

الف: مکه                       ب: مدینه              ج: حجاز                    د:حبشه

13- کدام جمله در باره ی خوارج درست است؟

الف: این گروه در ابتدا از پیروان حضرت علی (ع) بودند.                       

 ب: این گروه خلافت حضرت علی (ع) را قبول نداشتند.

ج: این گروه خلافت معاویه را قبول نداشتند.                  د: همه ی موارد درست است.

14- مؤسس سلسله ی قاجاریه که بود؟

الف: کریم خان                 ب: آقامحمدخان      ج: نادرشاه                 فتحعلی شاه

15- کدام پادشاه مذهب شیعه را در کشور رسمیت داد؟

الف: شاه عباس       ب: محمدعلی شاه            ج: ناصرالدین شاه        د: شاه اسماعیل

16- پایتخت نادرشاه کدام شهر بود؟

الف: مشهد               ب: اصفهان                    ج: تهران                    د: دهلی

 

17- اگر حكومت با همكاري مردم ، صنعت و كشاورزي را گسترش دهد تا شغل هاي بيشتري ايجاد شود، به كدام وظيفه ي خود عمل كرده است؟

   الف: گسترش آموزش و پرورش             

 ب: نگهباني از استقلال كشور      ج: پاسداري از اسلام              د: مبارزه با فقر

 

18- چهار چیز مشترک میان همه ی مسلمانان جهان چیست؟

الف: خدا ، قبله ، امام ، پیامبر                    ب: خدا ، کتاب آسمانی  ، امام ، قبله

ج: خدا ، کتاب آسمانی ، پیامبر، قبله             د: خدا ، کتاب آسمانی ، پیامبر ، امام

19- کدام یک قوانین را در کشور اجرا می کند؟

الف: آموزش و پرورش        ب: دادگستری              ج: دولت    د: مجلس شورای اسلامی

20- حضرت آیت الله خامنه ای در چه تاریخی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران انتخاب شد؟

الف:سال 1368                ب: سال 1357            ج: سال 1359          د: سال 1367

21- كدام يك از موارد زير مربوط به وضع مولكول ها در مواد مايع است؟

      . الف : مولكول ها مانند دانه هاي زنجير به هم وصل شده اند

       ب : ربايش آن ها بسيار زياد است.

     . د : الف و ج               . ج : مولكول ها مي توانند آزادانه روي هم سُر بخورند

22- اگر يك قطعه آهن را اول تكه تكه كنيم و بعد آن قدر حرارت دهيم كه ذوب شود در آهن چه نوع تغييري رخ داده است؟

الف: شيميايي          ب: فيزيكي      ج: فيزيكي و بعد شيميايي       د: شيميايي و بعد فيزيكي

23- در كدام يك  از وسايل زير موتور الكتريكي به كار نرفته است؟

    الف: يخچال                         ب: ضبط صوت             ج: راديو           د:جارو برقي

24- مقدار نيرويي كه براي بالابردن يك جسم به وسيله ي اهرم به كار مي رود ، به چه چيزي بستگي ندارد؟

   الف: ارتفاع تكيه گاه              ب: فاصله ي جسم تا تكيه گاه        

 ج:فاصله ي نيرو تا تكيه گاه                      د: جرم جسم

25- جنس هسته و پوسته ي زمين به ترتيب از چيست؟

  الف:نيكل و سنگ   -آهن                 ب: سنگ-   آهن ونيكل             

 ج: نيكل  -  سنگ                د: آهن و نيكل  - سنگ

26- كدام يك از جانداران ساده ي زير در بستني سازي و تهيه ي خمير دندان مورد استفاده قرارمي گيرد؟

  الف: باكتري                ب: قارچ                ج: جلبك                 د: مخمرها

27- در خرابي هاي حاصل از زمين لرزه كدام عامل دخالت کمتری دارد؟

  الف:استحكام زمين                    ب:شدت زمين لرزه                      

 ج: استحكام ساختمان                    د: زمان وقوع زلزله

28- اساسي ترين نقش باكتري ها و قارچ ها كدام است؟               

الف: توليد دارو و مواد براي انسان                    ب: بيماري زايي در جانوران        

ج: تجزيه و پوسيدگي مواد                                   د: بيماري زايي در گياهان

29- آزمایش یورستن منجر به کدام نتیجه شد؟

الف: بیشتر بیماری ها به علت وجود میکروب ها ایجاد می شوند.                    

 ب: گیاهان نمک ها را از خاک می گیرند.

ج: کپک ها ممکن است مانع رشد باکتری ها شوند.                                     

  د: بعضی از قارچ های ذره بینی بیماری زا هستند.

30- کدام عبارت غلط است؟

الف: یکی از راه های درمان شخص مبتلا به سرخک ، استفاده از واکسن سرخک است.

ب: فاصله ی سطح زمین تا مرکز آن حدود 6400 کیلومتر است.

ج: باکتری ها به روش تقسیم شدن و قارچ ها به وسیله ی هاگ تولید مثل می کنند.

د: ردّپای جانوارن قدیمی که بر روی سنگ ها باقی مانده است نیز یک سنگواره است.

31- عدد « ده میلیارد و سیزده هزار » چند رقمی است؟

الف: هفت رقمی        ب: هشت رقمی                ج: یازده رقمی              د: دوازده رقمی

- 32  حاصل عبارت روبرو کدام است؟      چهار و چهار هفتم منهای سه و شش پنجم

الف: یک و بیست و دو سی و پنجم          ب: سیزده سی و پنجم      

ج:  بیست و دو سی و پنجم            د :  یک و سیزده سی و پنجم             

33-  خمس 60 تا برابر است با:             

 الف) 30 تا                    ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

34-  کدام دسته از اعداد زير بر 6 بخشپذير است؟

الف)36 و 513                                ب) 42 و 702                             

  ج) 86 و 906                         د) 24 و 40 

35- یک کیلومتر مربع چند هکتار است؟

الف:  1 هکتار          ب: 10 هکتار          ج: 100 هکتار      د: 1000 هکتار

36-  كدام گزينه درست است؟

الف:   2/7 سانتیمتر = 72 میلیمتر                     ب:    3/4  متر = 4300 سانتیمتر

ج: 35/2 کیلوگرم = 2035 گرم                         د: همه ی موارد صحیح است.

37-   %40 عددی 160 تا شده است .خود آن عدد چند بوده است؟

الف: 4               ب: 400                 ج: 84                     د: 16

38-  حاصل جمع دو عدد مرکب 35   46  5  و  25  13  4 کدام عدد است؟

الف:  10                      ب:     1    60      9                        

  ج:  60     59       9                      د: 59       10

39- کدام دو عدد با هم برابرند

الف: 80/2 و 8/2                    ب: 05/4   و  5/4            

   ج:  090/8    و 90/80               د: الف و ب هر دو صحیح است

40-حجم یک مکعب مستطیل 96 سانتیمتر مکعب است. اگر طول و عرض آن 3 و4  سانتیمتر باشد ارتفاع آن چند سانتیمتر است؟

الف: 7 سانتیمتر                 ب: 89 سانتیمتر       ج: 12 سانتیمتر        د: 8 سانتیمتر

موفق باشید.

 

بسمه تعالی

پاسخنامه ی آزمون علمی وهماهنگ دروس اجتماعی ، علوم و ریاضی پنجم ابتدایی  ، 

 نام و نام خانوادگی: ..........................   نام پدر: ............   نام آموزشگاه:......................   تاریخ:............    نمونه ی: ب    

 

سؤال

الف

ب

ج

د

 

سؤال

الف

ب

ج

د

 

سؤال

الف

ب

ج

د

 

سؤال

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

تعداد پاسخ های صحیح جغرافیا

 

........

 

تعداد پاسخ های صحیح تاریخ و مدنی

 

........

 

تعداد پاسخ های صحیح علوم

 

........

 

تعداد پاسخ های صحیح ریاضی

 

........

 

تعداد کل پاسخ های صحیح

 

 

 

    2 ÷  .........

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی آموزگار محترم و امضا...............................  

 

نمره ی کل آزمون

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 16:18  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

- در ادامه ي مراحل تقسيمات كشوري ، به جای نقطه چین كدام گزينه را بايد نوشت؟       ...............→ استان → كشور

  الف : شهر              ب : مر كز استان      ج : ناحيه          د : شهرستان

2- تراکم جمعيت در كدام طرف ايران بيشتر است ؟

الف: شمال و شمال شرقي           ب:جنوب و جنوب شرقي               

 ج: شمال و شمال غربي               د: جنوب و جنوب غربي

3- کدام یک از محصولات زیر در بیش تر نواحی ایران کشت می شود؟

الف : برنج و پنبه          ب : گندم و جو         ج : مرکبات و پسته        د : گندم و خرما

4- استان مهم نفت خیز ایران کدام یک از گزینه های زیراست؟

الف : خوزستان         ب : هرمزگان             ج : خراسان رضوی           د: بوشهر

5- كدام جمله غلط است

الف: ييلاق يعني رفتن به مناطق سردسير                                    

  ب: ديگ بخار در كارخانه ي صنايع مادر توليد مي شود

ج: رود هاي مهم تركمنستان از كشورهاي ايران و افغانستان سرچشمه مي گيرند.                   د: هيچ كدام

6- همسايگان غربي ايران كدامند ؟

الف: تركيه ، عراق          ب: افغانستان، پاكستان         

 ج: تركمنستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان      د: ارمنستان، نخجوان

7- كشور تركمنستان از نظر توليد چه محصولي در جهان معروف است ؟

الف : قالي بافي        ب: پنبه            ج: صنايع دستي             د: اسب هاي تركمني

8- دو قسمت جمهوری آذربایجان به چه وسیله ای از هم جدا شده اند؟

الف: ارمنستان              ب: ترکمنستان            ج: نخجوان                 د: گرجستان

9- مرکز ترکیه و عراق به ترتیب کدام یک از شهرهای زیر است؟

الف: استانبول ،  بغداد              ب: استانبول ، بصره                     

ج: آنکارا ، بصره                        د : آنکارا ، بغداد

10- جلگه ی وسیع سند درکدام کشور قرار دارد؟

الف افغانستان         ب: ترکیه                 ج: پاکستان               د: عراق

 

11- کدام یک از افراد زیرقبل از بعثت پیامبر از دنیا رفت؟

الف: آمنه مادر پیامبر            ب: عبدالله پدر پیامبر                   

  ج: عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر          د: همه ی موارد

12- به جانشینی پیامبر چه می گویند؟

الف: بعثت           ب: بیعت                ج: خلافت                           د: نبوت

13- سلسله ی بنی امیه ( امویان) را چه کسی تأسیس کرد؟

الف: ابومسلم خراسانی        ب: معاویه             ج: ابوسفیان                  د: یزید

14- كداميك جزء سلسله هاي ترك زبان كه بر ايران حكومت كردند محسوب نمي شود؟

   الف : سامانيان       ب: غزنويان          ج: سلجوقيان                د: خوارزمشاهيان

15- کدام پادشاه خود را وکیل الرّعایا نامید؟

الف: آقامحمد خان                 ب: شاه اسماعیل                       

  ج: کریم خان زند                             د: ناصرالدین شاه

16- کدام عبارت صحیح است؟

الف: شاه عباس پایتخت صفویه را به اصفهان منتقل کرد.           

 ب: افغان ها هفت سال بر ایران حکومت کردند

ج: مدرسه ی دارالفنون در زمان ناصرالدین شاه و به دستور امیرکبیر تأسیس شد.   

 د: همه ی موارد صحیح است

 

17-در زمان ما وظیفه ی رهبری بر عهده ی کیست؟

الف: کسی که اسلام را به خوبی بشناسد.            ب: پیامبر                 

 ج: امامان                       د: پیشوایان دینی

18- بر اساس قانون اساسی وظیفه ی دادگستری چیست؟

الف: نظارت بر اجرای درست قوانین        ب: رسیدگی به شکایات مردم       

 ج: نظارت بر مجلس و دولت           د: الف و ب

19- در جمهوري اسلامي مهمترين وظيفه ي حكومت چيست؟

ب : پاسداري از دين اسلام و اجراي قوانین اسلامی              الف : نگهباني از استقلال كشور

  ج : گسترش آموزش و پرورش                                د : همه ي موارد

20- کدام عبارت غلط است؟

الف: درباره ی همه ی مسائل نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت.

ب: مهمترین قانون هر کشور قانون اسلام است.

ج:حکومت جامعه ی ما از نوع ولایت فقیه است.

د: در جامعه ی اسلامی هر کس در برابر رفتار دیگران نیز مسئول است.

 

21- احمد با خود انديشيد  « اگر به آب در حال جوشيدن نمك اضافه كنم ، آب از جوش خواهد افتاد » اين جمله چيست؟

  الف: فرضيه            ب: نظريه            ج: آزمايش                 د: جمع آوري اطلاعات

22- كدام يك تغيير فيزيكي است؟

  ج   : كپك زدن نان         د :  ب و ج    الف: تشکیل ابر          ب: زرد شدن برگ درخت

23-  اتم هاي تشكيل دهنده ی كدام ماده مثل هم نمي باشد؟

    الف: آلومینیم                      ب: طلا                  ج: نمک                  د: آهن   

24- در كدام هوا امكان مشاهده ي رنگين کمان وجود دارد؟

   الف: هواي آفتابي و خشك                              ب: هواي ابري و مرطوب

   ج:  هواي مرطوب پس از باران                 د: هواي آفتابي پس از باران

25- چرا مواد خاصيت هاي متفاوتي دارند؟

الف : چون مولكول هر ماده با ماده ي ديگر متفاوت است .

 ب  : چون مواد از حالتي به حالتي ديگر تغيير مي كنند.

د  : چون مولكول ها اتم دارند.           ج   : چون مواد از مولكول ساخته شده اند.  

26- عامل ایجاد کدام دسته از بیماری های زیر باکتری ها هستند؟

الف: حصبه ، وبا ، آبله                 ب:  کزاز ، سل ، وبا              

   ج: سل ، آبله ، سرخک               د: کزاز ، سرخک ، آبله

27- محمد هنگام بازی به زمین خورد و پایش زخم شد. اگر خون ریزی شدید نباشد، او قبل از هر کاری باید...

الف: محل زخم را با آب بشوید      ب: محل زخم را با دستمال ببندد    

  ج: محل زخم را ضد عفونی کند.   د: واکسن کزاز تزریق کند.

28- گیاخاک مانند کدام یک از موارد زیر در خاک عمل می کند؟

الف: باکتری ها               ب: قارچ ها                 ج: کود                     د: مواد معدنی

29- در یک اتاق تاریک ، هیچ چیز دیده نمی شود. کدام جمله درست تر است؟

الف: از چشم نوری به چیزهایی که در اتاق است نمی رسد.                  

  ب: نوری از چیزهای موجود در اتاق به چشم نمی رسد.

ج: چیزهایی که در اتاق هستند تمام نورها را جذب می کنند.        

 د: ممکن است نور به چشم ما می رسد ولی چشم ما سالم نیست.

30- داروي پني سيلين از كدام يك از موجودات زير به دست مي آيد؟

  الف : جلبك ها            ب: ویروس ها                ج:باكتري ها                  د: قارچ ها

 

31- کدام رقم از عدد روبرو را پاک کنیم تا « پنجاه میلیارد و بیست و سه میلیون و نه هزار خوانده شود؟     500230009000

الف: یکان             ب: دهگان هزار            ج:  صدگان میلیون             د: یکان میلیارد

32  حاصل عبارت روبرو کدام است؟   دو و شش هفتم به اضافه ی سه و چهار پنجم

الف: پنج و ده سی و پنجم             ب: شش و بیست و چهار سی و پنجم

ج: پنج و بیست و سه سی و پنجم     د: شش و بیست و سه سی و پنجم               

33-  ربع 60 تا برابر است با:              

 الف) 30 تا            ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

  34- در جای خالی چه عددی را قرار دهیم تا تساوی درست باشد؟     مخرج 20= شش هشتم          

الف : 18                          ب: 15                 ج: 12                        د: 9

35- مساحت زمینی به شکل لوزی به قطرهای 400 متر و 150 متر چند هکتار است؟

الف: 60000 هکتار      ب: 60 هکتار                  ج: 6هکتار            د: 3هکتار

36- کدام گزینه غلط است؟

الف: 3/20 متر = 2030 سانتیمتر                ب: 1/0 سانتیمتر = یک میلیمتر

ج: 07/4 کیلوگرم = 4007 گرم                     د: 009/1 متر =  1009میلیمتر

37-   %30 عدد 120 چند تا می شود؟

الف: 4 تا                           ب: 36تا                  ج: 90تا                 د: 360تا

38- حاصل تفریق دو عدد مرکب ″14    ′56      7  و ″27    ′53      4 کدام است؟

الف: 57    3     3                         ب: 47       2       3                            

   ج:  13      3     3                         د: 47    3     3

39- نسبت وزن یک مادر به فرزندش مثل 7 به2 است. اگر وزن مادر 63 کیلوگرم باشد وزن فرزند او چند کیلوگرم است.

الف: 9کیلوگرم             ب: 14 کیلو گرم         ج: 18 کیلوگرم      د: 45 کیلوگرم

40 – دو جعبه ی مکعبی شکل داریم یکی به ابعاد 2سانتیمتر و دیگری به ابعاد 6سانتیمتر. در داخل جعبه ی بزرگ چند جعبه از نوع کوچک جا می گیرد؟  

الف؟ 27تا                      ب: 8تا                    ج: 9تا                       د: 3 تا

موفق باشید.

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 16:15  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

                سئوالات مدنی پنجم

  -۱- معنای استقلال را با ذکر یک مثال توضیح دهید.
۱-۲- در جمهوری اسلامی، مردم چگونه در اداره ی کشور شرکت می کنند؟
۱-۳- حکومت ایران در ...... فروردین سال ......... به جمهوری اسلامی تبدیل شد.
۱-۴- بیش از ...... درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی دادند.
۱-۵- جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟
۱-۶- قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بیگانگان چگونه در امور کشور دخالت می کردند؟
۱-۷- انقلاب اسلامی به رهبری چه کسی به پیروزی رسید؟
۱-۸- چرا مردم مسلمان ایران آزادی می خواستند؟
۱-۹- هر جامعه ای باید ...... داشته باشد.
۱-۱۰- قانون جامعه ی ما قانون ...... است.
۱-۱۱- جمهوری اسلامی بر پایه ی .................. است.
۱-۱۲- دستورات و قوانین خداوند به وسیله ی ............ به انسان می رسد.
۱-۱۳- پس از پیامبر، رهبری جامعه ی اسلامی بر عهده ی ..................... است.

۲-۱- مهم ترین قانون هر کشور، قانون ............ نام دارد.
۲-۲- .............................. قوانین را تصویب می کند.
۲-۳- بالاترین مقام کشور، مقام ............ است.
۲-۴- ............... به اختلافات و شکایت های مردم رسیدگی می کند.
۲-۵- در قانون اساسی هر کشور، ....................................... مشخّص شده است.
۲-۶- وظیفه ی دولت چیست؟

۳-۱- چرا جامعه به رهبر نیاز دارد؟
۳-۲- حضرت آیت الله خامنه ای در چه سالی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب شد؟
۳-۳- سه صفت رهبر جامعه ی اسلامی را بیان کنید (نام ببرید).
۳-۴- انقلاب اسلامی ایران بر چه پایه هایی استوار است (به پیروزی رسید)؟
۳-۵- چرا می گوییم حکومت اسلامی ما از نوع ولایت فقیه است؟
۳-۶- اوّلین رهبر انقلاب اسلامی ایران چه کسی بود؟

۴-۱- در جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین وظیفه ی حکومت چیست؟
۴-۲- اگر آموزش و پرورش گسترش پیدا کند، چه نتیجه ای به دست می آید؟
۴-۳- حکومت جمهوری اسلامی برای بهتر شدن زندگی مردم چه وظیفه ای دارد؟

۵-۱- در جامعه ی اسلامی، هر کس مسئول کارهای خود است؛ این جمله یعنی چه؟ یک نمونه بیان کنید.
۵-۲- تفاوت اسراف و صرفه جویی را با ذکر یک مثال توضیح دهید.
۵-۳- آیا در جامعه ی اسلامی، هر کس فقط مسئول کارهای خودش است؟ توضیح دهید.

۶-۱- چهار عامل مشترک در میان همه ی مسلمانان را نام ببرید.
۶-۲- قرآن به مسلمانان درباره ی وحدت چه دستوری داده است؟
۶-۳- اگر در جامعه ی اسلامی به جای وحدت، تفرقه وجود داشته باشد، چه اتّفاقی می افتد؟
۶-۴- از ویژگی ها و نشانه های مهم جامعه ی اسلامی، دو مورد را نام ببرید.

۷-۱- مسلمانان برای آن که از فکر یک دیگر کمک بگیرند، چه می کنند؟
۷-۲- مشورت با دیگران چه فایده هایی دارد؟
۷-۳- درباره ی چه مسائلی نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت؟

۸-۱- معنای تعاون چیست؟
۸-۲- در جامعه ی اسلامی رابطه ی افراد با یک دیگر، مانند چه رابطه ای است؟
۸-۳- جمعیّت هلال احمر در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟
۸-۴- کمیته ی امداد امام خمینی در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟
۸-۵- دو نمونه از تعاون در جامعه را نام ببرید.
۸-۶- معنای انفاق چیست؟
۸-۷- قرآن به مسلمانان درباره ی تعاون چه دستوری داده است؟
۸-۸- دو نمونه وقف را نام ببرید.

۹-۱- ایثار یعنی چه؟
۹-۲- چرا شهادت بالاترین درجه ی ایثار و فداکاری است؟
۹-۳- اگر مردم در مواقع ضروری ایثار و فداکاری نکنند، کشور با چه خطری روبه رو می شود؟
۹-۴- بالاترین درجه ی ایثار چیست؟
۹-۵- ایثار جان یا ............، بالاترین درجه ی ایثار است.
۹-۶- بسیج، نخستین بار در سال ......... به فرمان ............... تشکیل

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 15:55  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

۹-۱- چرا مغول ها به ایران حمله کردند؟
۹-۲- مغول ها در زمان حکومت چه کسی به ایران حمله کردند؟
۹-۳- رفتار جانشینان تیمور در زمان حکومت بر ایران، چه فرقی با رفتار تیمور داشت؟
۹-۴- فرمانده ی مغول ها چه کسی بود؟
۹-۵- مغول ها به فرماندهی چنگیزخان، ابتدا به کدام کشور حمله کردند؟
۹-۶- سلطان محمّد خوارزمشاه در برابر حمله ی(هجوم) سپاهیان مغول چه کرد؟

۱۰-۱- چرا شاه اسماعیل صفوی از حکومت عثمانی شکست خورد؟
۱۰-۲- وقتی شاه عبّاس به سلطنت رسید، ایران گرفتار چه مشکلاتی بود؟
۱۰-۳- حکومت صفویه چگونه از بین رفت؟
۱۰-۴- مؤسس سلسله ی صفویه چه کسی بود؟
۱۰-۵- چه کسی مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کرد؟
۱۰-۶- در زمان حکومت صفویه(شاه اسماعیل صفوی)، در قسمت غرب ایران حکومت بزرگ ............ و در شرق ایران ............ حکومت می کردند.
۱۰-۷- شاه اسماعیل صفوی در چه جنگی از حکومت عثمانی شکست خورد؟ چرا؟
۱۰-۸- نتیجه ی جنگ چالدران چه بود؟
۱۰-۹- شاه عبّاس، پایتخت صفویه را به کدام شهر منتقل کرد؟
۱۰-۱۰- آخرین پادشاه صفوی که بود؟

۱۱-۱- پس از افشاریه، حکومت ............ روی کار آمد.
۱۱-۲- دو اقدام مهم نادرشاه افشار چه بود؟
۱۱-۳- کریم خان زند چگونه فرمانروایی بود؟
۱۱-۴- افغان ها چند سال بر ایران حکومت کردند؟
۱۱-۵- چه کسی افغان ها را از حکومت ایران برکنار کرد؟
۱۱-۶- چه کسی سلسله ی افشاریه را در ایران تشکیل داد؟
۱۱-۷- پایتخت هندوستان کدام شهر می باشد؟
۱۱-۸- نادرشاه افشار کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟
۱۱-۹- وکیل الرّعایا لقب که بود؟
۱۱-۱۰- کریم خان زند کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟ و چه کارهایی در آن جا انجام داد؟

۱۲-۱- مؤسس حکومت قاجاریه، ............ نام داشت.
۱۲-۲- علّت های شکست ایران از روسیّه را بنویسید.
۱۲-۳- دو اقدام مهم امیرکبیر چه بود؟
۱۲-۴- آقا محمّدخان قاجار کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟
۱۲-۵- پس از آقا محمّدخان قاجار، چه کسی به سلطنت رسید؟
۱۲-۶- ناصرالدّین شاه، ............... را به صدراعظمی(نخست وزیری) برگزید.
۱۲-۷- امیرکبیر چند سال صدراعظم ایران بود؟
۱۲-۸- امیرکبیر مدرسه ی ............ را تأسیس کرد.

۱۳-۱- مظفّرالدّین شاه وام های خارجی را چگونه خرج می کرد؟
۱۳-۲- چرا ناصرالدّین شاه کشته شد؟
۱۳-۳- پس از این که محمّدعلی شاه مجلس را به توپ بست، مردم چه واکنشی نشان دادند؟
۱۳-۴- پس از ناصرالدّین شاه، چه کسی بر تخت شاهی نشست؟
۱۳-۵- در زمان کدام شاه قاجار، انقلاب مشروطیّت روی داد؟
۱۳-۶- در زمان کدام شاه قاجار، حکومت استبدادی به حکومت مشروطه تبدیل شد؟
۱۳-۷- پس از مرگ مظفّرالدّین شاه، چه کسی به جای او نشست؟
۱۳-۸- چرا محمّدعلی شاه مجلس را به توپ بست؟
۱۳-۹- پس از برکناری محمّدعلی شاه، چه کسی به سلطنت رسید؟
۱۳-۱۰- در جنگ جهانی اوّل، کشور ما ......... خود را در جنگ اعلام کردند.

۱۴-۱- رضاخان با حمایت کدام کشور به قدرت رسید؟
۱۴-۲- محمّد رضا پهلوی چگونه به پادشاهی رسید؟
۱۴-۳- ملّی شدن نفت ایران به رهبری چه کسانی صورت گرفت؟
۱۴-۴- سیّدحسن مدرّس که بود و چه کرد؟
۱۴-۵- سلسله ی قاجاریه توسّط ............... و با حمایت انگلستان از بین رفت.
۱۴-۶- از کارهایی که رضاخان در دوران حکومت خود، در مخالفت با اسلام انجام داد، یکی را بیان کنید.
۱۴-۷- مأموران ...............، عدّه ای از مخالفانش را در مسجد گوهرشاد مشهد به گلوله بستند.
۱۴-۸- یکی از مخالفان مهم رضا شاه، روحانی آگاه ..................... بود.
۱۴-۹- در اواخر حکومت ..........، جنگ جهانی دوّم آغاز شد.
۱۴-۱۰- در جنگ جهانی دوّم، نیروهای کدام کشورها وارد ایران شدند و کشور ما را اشغال کردند؟
۱۴-۱۱- در جنگ جهانی دوّم، نیروهای اشغالگر ایران در سال ۱۳۲۰ هجری ............ را از حکومت برکنار کردند و پسرش ............... را به جای او نشاندند.
۱۴-۱۲- حکومت پهلوی توسّط چه کسی تأسیس شد؟
۱۴-۱۳- به دنبال ملّی شدن نفت ایران، محمّد رضاشاه پهلوی مجبور شد .................. را به نخست وزیری انتخاب کند.

۱۵-۱- در پانزده خرداد سال ۱۳۴۲، در ایران چه اتفاقی افتاد؟
۱۵-۲- رفتن امام از عراق به پاریس، در پیشرفت انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری داشت؟
۱۵-۳- انقلاب اسلامی ایران در چه تاریخی به پیروزی رسید؟
۱۵-۴- قیام پانزده خرداد سال ۱۳۴۲، به رهبری چه کسی روی داد؟
۱۵-۵- با قیام مردم در پانزده خرداد، شاه امام را به ......... و سپس به ......... تبعید کرد.
۱۵-۶- امام خمینی(ره) پس از ترک عراق به ......... رفت.
۱۵-۷- امام خمینی(ره)، در چه تاریخی به میهن بازگشت؟

                                                                              

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 15:53  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

۱-۱- چرا به پیامبر، محمّد امین می گفتند؟
۱-۲- آرزوی پیامبر قبل از بعثت چه بود؟
۱-۳- دو دلیل اهمّیّت مکّه قبل از ظهور اسلام چه بود؟
۱-۴- دین اسلام از سرزمین ............... طلوع کرد.
۱-۵- هنگام ظهور اسلام، بیش تر مردم عربستان .................. و بقیّه، .................. بودند.
۱-۶- عرب ها به صورت .................. زندگی می کردند.
۱-۷- مهم ترین شهر عربستان ......... بود.
۱-۸- حضرت محمّد(ص) در شهر ......... به دنیا آمد.
۱-۹- نام پدر حضرت محمّد(ص)، ............ و نام مادرش، ............ بود.
۱-۱۰- پدربزرگ حضرت محمّد(ص)، .................. از افراد معروف قبیله ی ............. بود.
۱-۱۱- پدر حضرت محمّد(ص) چه زمانی درگذشت؟
۱-۱۲- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی مادرش را از دست داد؟
۱-۱۳- نگهداری حضرت محمّد(ص) را بعد از مادرش چه کسی برعهده گرفت؟
۱-۱۴- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی پدربزرگش را از دست داد؟
۱-۱۵- پس از پدربزرگش، چه کسی سرپرستی حضرت محمّد(ص) را به عهده گرفت؟
۱-۱۶- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی با خدیجه ازدواج کرد؟
۱-۱۷- حضرت خدیجه(ع) چگونه زنی بود؟
۱-۱۸- حضرت محمّد(ص) چه مدّت در سال برای عبادت خدا به غار حرا می رفت؟
۱-۱۹- حضرت محمّد(ص) برای عبادت خدا به کجا می رفت؟
۱-۲۰- چرا حضرت محمّد(ص) یک ماه در سال به غار حرا می رفت؟
۱-۲۱- بعثت یعنی چه؟
۱-۲۲- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی به پیامبری برگزیده شد (به بعثت رسید)؟
۱-۲۳- نخستین کسانی را که به دین اسلام ایمان آوردند، نام ببرید.
۱-۲۴- نخستین زنی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟
۱-۲۶- نخستین مردی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟

۲-۱- پیامبر در آغاز بعثت، چگونه مردم را به اسلام دعوت می کرد؟
۲-۲- چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستند؟
۲-۳- وقتی کافران نتوانستند مسلمانان را از حبشه بازگردانند، به چه کاری دست زدند؟
۲-۴- خداوند بعد از چند سال به حضرت محمّد(ص) مأموریت داد تا مردم را آشکارا به اسلام دعوت کند؟
۲-۵- کافران و ثروتمندان مکّه، ابتدا چگونه خواستند که حضرت محمّد(ص) را از راه خدا بازدارند؟
۲-۶- چرا عدّه ای از مسلمانان به حبشه هجرت کردند؟
۲-۷- سرپرستی مسلمانانی را که به حبشه هجرت کردند، چه کسی بر عهده داشت؟
۲-۸- قطع رابطه ی کافران با مسلمانان چند سال طول کشید؟
۲-۹- قطع رابطه ی کافران با مسلمانان، چگونه از بین رفت؟

۳-۱- چرا کافران تصمیم به قتل پیامبر گرفتند؟
۳-۲- چگونه مکّه به دست مسلمانان فتح شد؟
۳-۳- مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود؟
۳-۴- دو جنگ مهم پیامبر را نام ببرید.
۳-۵- سه خصوصیّت اخلاقی حضرت محمّد(ص) را بیان کنید.
۳-۶- مبدأ تاریخ مسلمانان چیست؟
۳-۷- در شبی که کافران تصمیم گرفته بودند پیامبر را به قتل برسانند، چه کسی به جای وی در بسترش خوابید؟
۳-۸- سردسته ی مخالفان پیامبر در مکّه، که بود؟
۳-۹- حضرت محمّد(ص) در سال هفتم هجری به پادشاهان کدام کشورها نامه فرستاد و آن ها را به دین اسلام دعوت کرد؟
۳-۱۰- وقتی حضرت محمّد(ص) برای دعوت به اسلام به ایران نامه فرستاد، چه کسی پادشاه ایران بود؟
۳-۱۱- چرا پادشاه ایران، خسرو پرویز، نامه ی حضرت محمّد(ص) را پاره کرد؟
۳-۱۲- وقتی حضرت محمّد(ص) شنید که خسرو پرویز نامه اش را پاره کرده است، چه فرمود؟
۳-۱۳- پیامبر اسلام در سنّ ...... سالگی و در ............ رحلت فرمود.
۳-۱۴- زندگی حضرت محمّد(ص) چگونه بود؟
۳-۱۴- بهترین سرمشق و الگو برای زندگی ما مسلمانان چیست؟

۴-۱- پس از رحلت پیامبر، مسلمانان بر سر چه موضوعی اختلاف پیدا کردند؟
۴-۲- بیعت یعنی چه؟
۴-۳- چرا پس از انتخاب ابوبکر به خلافت، حضرت علی(ع) و یارانش سکوت کردند؟
۴-۴- در زمان کدام خلیفه، مسلمانان به ایران حمله کردند و حکومت ساسانیان را شکست دادند؟
۴-۵- پس از رحلت پیامبر، چه کسی به خلافت انتخاب شد؟
۴-۶- بعد از ابوبکر، چه کسی خلیفه شد؟
۴-۷- خلافت عمر چند سال طول کشید؟
۴-۸- بعد از عمر، چه کسی به خلافت رسید؟
۴-۹- بعد از عثمان، چه کسی به خلافت رسید؟

۵-۱- علّت جنگ حضرت علی(ع) با معاویه کسی بود؟
۵-۲- خوارج چه کسانی بودند؟
۵-۳- کتاب نهج البلاغه، حاوی سخنان ارزشمند کدام شخصیّت است؟
۵-۴- حضرت علی(ع)، در چه تاریخی به شهادت رسید؟
۵-۵- حضرت علی(ع)، کدام شهر را مرکز خلافت خود قرار داد؟
۵-۶- کدام قسمت از سرزمین های اسلامی در زمان خلافت حضرت علی(ع)، از دستورات وی پیروی نکرد؟
۵-۷- در زمان خلافت حضرت علی(ع)، حاکم شام چه کسی بود؟
۵-۸- مشاور حیله گر معاویه چه کسی بود؟
۵-۹- معاویه برای فرار از شکست در جنگ با حضرت علی(ع)، چه کرد؟
۵-۱۰- نتیجه ی داوری بین سپاه حضرت علی(ع) و سپاه معاویه چه شد؟ چرا؟
۵-۱۱- جنگ نهروان بین چه کسانی درگرفت؟
۵-۱۲- حضرت علی(ع)، در کدام جنگ خوارج را شکست داد؟
۵-۱۳- چه کسی حضرت علی(ع) را به شهادت رساند؟
۵-۱۴- حضرت علی(ع) در کجا و به دست چه کسی ضربت خورد؟

۶-۱- شرایط صلح امام حسن(ع) و معاویه چه بود؟
۶-۲- چرا امام حسن(ع) مجبور شد صلح با معاویه را بپذیرد؟
۶-۳- واقعه ی کربلا چه تأثیرات و نتایجی داشت؟
۶-۴- پس از شهادت حضرت علی(ع)، پیروان آن حضرت با چه کسی بیعت کردند؟
۶-۵- پس از شهادت امام حسن(ع)، معاویه چه کرد؟
۶-۶- مؤسس(بنیان گذار) سلسله ی بنی امیّه که بود؟
۶-۷- معاویه کدام سلسله را تأسیس کرد؟
۶-۸- پس از شهادت امام حسن(ع)، چه کسی به امامت رسید؟
۶-۹- امام حسین چند سال امامت کرد؟
۶-۱۰- در زمان امامت امام حسین(ع)، چه کسانی حکومت می کردند؟
۶-۱۱- یزید چگونه مردی بود؟
۶-۱۲- امام حسین(ع)، از کجا به کجا هجرت کرد؟
۶-۱۳- امام حسین(ع)، درباره ی هجرت خود، چه می فرماید؟
۶-۱۴- امام حسین(ع)، در چه تاریخی به شهادت رسید؟
۶-۱۵- جنگ بین امام حسین(ع) و یارانش با لشکر یزید، در چه تاریخی رخ داد؟

۷-۱- چرا قیام های زیادی بر علیه بنی امیّه شکل گرفت؟
۷-۲- ابومسلم که بود و چه کرد؟
۷-۳- ایرانیان در حکومت بنی عبّاس چه نقشی داشتند؟
۷-۴- آیا با روی کار آمدن حکومت بنی عبّاس، وضع مسلمانان تغییر کرد؟ چرا؟
۷-۵- حاکمان بنی امیّه از بیت المال چه استفاده هایی می کردند؟
۷-۶- چرا بنی عبّاس وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند؟

۸-۱- چرا قیام های زیادی بر ضد بنی عبّاس صورت گرفت؟
۸-۲- در زمان حکومت ............، قبایل ترک به ایران آمدند.
۸-۳- سه سلسله ی ترک که بر ایران حکومت کردند، عبارت اند از: ............ و ............ و ............ .
۸-۴- در زمان حکومت سلسله های ترک، ایرانیان چه نقشی در اداره ی کشور داشتند؟
۸-۵- سامانیان کدام شهر را به پایتختی خود انتخاب کردند؟

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 15:52  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

باسمه تعالی

                                                          نوشته : آقای رهیده معلم پایه پنجم

 چون مباحث کتاب از درس ماده وتغییرات آن گذشته ما هم از این مبحث می گذریم

 

وبه بحث در زمینه مبحث انرژی و اهرم ها می پردازیم .

 

ماشین ها به چها رروش به ما کمک می کنند

۱- با انتقال نیرو(تقریبا همه ماشین ها در این  خاصیت مشترک هستند )

2- با افزایش نیرو

3- با تغییر جهت نیرو

4- با افزایش مسافت وسرعت اثر نیرو

 

یکی از انواع ماشین ها اهرم ها هستندکه هر اهرم از سه قسمت مهم به نام های تکیه گاه نیرو جسم تشکیل شده است .

 

البته برای بحث درباره اهرم ها باید به این نکته هم اشاره کنیم که به فاصله تکیه گاه تا محل نیرو را بازوی محرک و از تکیه گاه تا جسم را بازوی مقاوم می نامیم .

 

حال براساس محل قرار گرفتن سه قسمت اصلی اهرم، اهرم ها را به سه دسته تقسیم می کنیم .

 

1- اهرم نوع اول :در این نوع اهرم که تکیه گاه در بین نیرو وجسم قرار دارد دارایاهرم نوع اول خصوصیات زیر می باشد :

 

الف- در بعضی موارد بارزوی محرک و در بعضی موارد بازوی مقاوم می تواند بلندتر باشد

ب- چون در این اهرم تکیه گاه در وسط قرار دارد جهت نیرو برعکس می شود .

ج) نمونه هایی از آن را می توان انبردست قیچی الاکلنگ دیلم و...

 

 

 

2- اهرم نوع دوم : در این نوع اهرم جسم در بین نیرو وتکیه گاه قرار داردو دارایاهرم نوع دوم خصوصیات زیر است

الف ) همیشه بازوی محرک بلند تر از بازوی مقاوم است

ب) نمونه هایی از آن را می توان چرخ دستی فرغون فندق شکن درب بطری باز کن 

 

 

3- اهرم نوع سوم : در این اهرم نیرو در بین جسم وتکیه گاه قرار دارد ودارای این خصوصیات اهرم نوع سوم

الف ) همیشه بازوی مقاوم بلندتر از بازوی محرک است .

 

ب) نمونه های از آن را می توان انبریخ   جاروی فراشی- موچین  

 

 

خصوصیت مشترک هر سه نوع اهرم این است که هر سه اهرم در انتقال نیرو به ما کمک می کنند .

نکته ها : اگر در یک اهرم بازوی محرک بلندتر از بازوی مقاوم باشد آن اهرم مقدار نیرو را افزایش می دهد یا به اصطلاح دیگر در این نوع اهرم در نیرو صرفه جویی می شود که نمونه آن اهرم های نوع دوم هستند .

 

واگر دریک اهرم بازوی مقاوم بلندتر از بازوی محرک باشد آن اهرم مسافت وسرعت اثر نیرو را افزایش می دهد ، همچنین می توان گفت در وقت هم صرفه جویی می شود .نمونه آن اهرم های نوع سوم هستند .

 

توجه داشته باشیم که اهرم نوع اول نسبت به محل قرار گرفتن تکیه گاه می تواند در نیرو یا در وقت برای ما مفید واقع شود .

 

می توان گفت مطالب بالا را کتاب با این زبان بیان کرده که هر چه تکیه گاه را به جسم نزدیک کنیم ......و هرچه تکیه گاه را به نیرو نزدیک کنیم .....

 

در اهرم ها قانونی وجود دارد که اگر بخواهیم اهرم به حال تعادل برسد باید همیشه این رابطه درست باشد

  مقدار نیروضریدر بازوی محرک = مقدار جسم ضربدر بازوی مقاوم

که در این نمونه می توانند مقدار هریک از موارد را نداده باشند که می توانیم با کمک این قانون براساس سه مقدار داده شده دیگر مقدار مجهول را حساب کنیم .

 

یکی دیگر از انواع ماشَین ها سطح شیبدار است

 

سطح شیبدار : سطح مایلی که دو سطح غیر هم ارتفاع را بهم مرتبط می سازد . دقت کنیم که در یک سطح شیبدار اگر ارتفاع ثابت باشد هر چه طول سطح شیبدار بیشتر شود انجام کار برای ما آسانتر است

 نکته مهم دیگر اینکه در حالتی که ارتفاع ثابت باشدومقدار طول تغییر کند وما در هر دو حالت وزنه یکسانی را بالا ببریم مقدار کار ما در هر دو حالت مساوی می باشد .سطح شیبدار در زندگی انسان کاربردهای زیادی دارد مثل نردبان پیچ که یک سطح شیبدار مارپیچ است و....

 

نوع دیگری از ماشین ها قرقرها هستند که ساده ترین آن قرقره ای است که از یک قرقره تشکیل شده است که ما به همان اندازه که طناب را بکشیم جسم به بالا حرکت می کند مثل قرقره پرچم

 

در بعضی قرقرهای مرکب بسته به تعداد قرقره مورد استفاده ممکن است ما با کشیدن 6

 

متر طناب جسم سه متر یا دو متر جابجا شود( البته کار کشیدن طناب( به زبان ساده)

 

راحت تر خواهد بود ودر عوض مقدار بیشتری طناب راباید بکشیم) به عنوان مثال اگر به

 

 قرقره ای که با آن موتور ماشین را بالا می کشند دقت کنیم می بینیم که با کشیدن

 

چند متر طناب یا زنجیر موتور چند سانتی متر جابجا می شود . البته چون در کتاب به

 

این مبحث کمتر پرداخته شده از توضیح بیشتر آن خوداری می کنم .

 

نوع دیگر ماشین ها می توان از گوه چرخ ومحور و سایر ماشین های پیچیده نام برد .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم آبان 1386ساعت 14:4  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

طراحی درس علوم با توجه به هوشهای چندگانه

محمدلو و طالبی

 

 

برای آموزش فصل دنيای زنده درس علوم می توانيم از روشهای متعددی استفاده نمائيم که متناسب با روش يادگيری دانش آموزان وبراساس نوع هوش آنها باشد.معلم می تواند چند نوع فعاليت را براساس هوشهای چندگانه طراحی کند که البته اين کار به ماهيت مبحث مورد تدريس بستگی دارد. مثلاٌ برای آموزش وتدريس دستگاه گوارش فعاليتهای زير را باتوجه به نوع هوش واستعداد دانش آموزان وبا تعيين زمان فعاليت، در نظر بگيريم.

 

فعاليت ۱- مـــرکز هــــوش بدنـــی ـ جنبشـــی و بصـــری فضايـــی:

در اين فعاليت دانش آموزان می توانند موارد قسمتهای مختلف دستگاه گوارش يا ماکت آنرا توسط خمير گل چينی يا گچ و خاک  درست کنند وبعد آنرا رنگ آميزی نمايند. يا چارت و پوستر دستگاه گوارش را درست نمايند توسط رنگ و بوم يا با استفاده از کاغذ رنگی و فوم تصوير دستگاه گوارش و قسمتهای مختلف آنرا بصورت نقاشی يا کاريکاتور بکشند.

 

فعاليت۲- مـــرکز هـــوش زبانــــی کلامــــــی:

دانش آموزان داستان تخيلی در مورد دستگاه گوارش بنويسند خود را يا موجود ذره بينی (باکتری يا آنزيم) فرض نمايند و به قسمتهای مختلف دستگاه سفر نمايند و هر آنچه را که در يک سفر می توانند کشف نمايند به روی کاغذ بياورند.

 

فعاليت ۳- هــوش درون فــــــــردی:

از دانش آموزان بخواهيم برای دستگاه گوارش انشاء بنويسند و در آن اطلاعات خود را و يا خاطرات و شنيده های خود در مورد نحوه کارکرد قسمتهای مختلف آن و بيماريهای آن بنويسند.

 

فعاليت ۴- مـــرکـــز هــــــوش بيان فـــردی :

از دانش آموزان بخواهيم با دانش آموزان پايه های بالاتر يا با دکتر يا خويش و اقوام مجرب در زمينه دستگاه گوارشی و يا بيماريهای آن گزارش تهيه نمايند. و حداقل از بيست نفر پرسش و پاسخ بگيرند و نتايج را به کلاس ارائه دهند. در زمينه می توانند به کامپيوتر هم رجوع کنند وتصاوير اينترنتی از دستگاه گوارش پيرينت نمايند و به کلاس بياورند. البته برای اينگونه آموزش ابتدا بايد بطور مختصر دانش آموزان را با نوع مطالب و اطلاعات و روش فعاليت آنها آگاه نمائيم و آنها را به چهار يا پنج گروه تقسيم نماييد همچنين مدت زمان فعاليت را برای آنها مشخص کنيم بهتر است سه فعاليت قبلی ذکر شده در کلاس درس انجام گيرد و در واقع کلاس را به کارگاه فعاليت تبديل نماييم.

 

 محاســـــن:

۱- شکوفايی استعداد دانش آموزان و مشخص شدن سبک يادگيری آنها.

۲- قابل اجراء بودن اين طرح در تمام پايه ها و درسها.

۳- مطالب ياد گرفته در حافظه دراز مدت آنها ثبت خواهد شد.

۴- دانش آموزان را به مطالعه کتابهای خارج از پايه و گروه درسی مجبور می کند و آنها را تشويق به آموزش رايانه می نمايند.

 

معــــايب:

۱- وقت گير بودن اين نوع طـــرح برای اجرا در کلاس درس.

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آبان 1386ساعت 21:3  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

شیوه ی تصحیح املای فارسی در کلاس اوّل ابتدایی

۱- کم یا زیاد گذاشتن علامت (آ) روی حرف (آ)، نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود.

۲- کم یا زیاد گذاشتن نقطه یا بالا و پایین گذاشتن نقطه در صورتی که حرفی با حرف دیگر اشتباه شود، برای هر حرفی نیم غلط و در تمام دیکته برای هر حرف یک بار غلط محسوب می گردد. (در حروف ش، ژ، چ، اگر یک نقطه کم بگذارند غلط محسوب نمی گردد چون شکل کلمه عوض نمی شود.)

۳- ننوشتن حرکات فتحه، کسره، ضمّه ( ـَــِـــُ )، غلط به حساب نمی آید.

۴- کم یا زیاد گذاشتن دندانه یک غلط است، ولی برای حروف تکراری فقط یک بار غلط گرفته می شود.

۵- حروف (بـ تأکید، نـ نفی) که باید به فعل بچسبند، اگر جداگانه نوشته شوند، نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود. به عنوان مثال اگر به جای کلمات (برود، نرود) نوشته شود (به رود، نه رود).

۶- کم یا زیاد نوشتن سرکج نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط به حساب می آید.

۷- ننوشتن یک کلمه، یک غلط و از قلم انداختن حروف ربط، اضافه و ضمیر مانند (با، در، از، او) در تمام دیکته نیم غلط برای هر حرف محسوب می شود.

۸- کم یا زیاد گذاشتن تشدید(ــّ)، نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط گرفته می شود.

۹- کم یا زیاد نوشتن یک حرف در کلمه یک غلط، ولی در کلمات تکراری برای بار دوم غلط محسوب نمی گردد.

۱۰- ننوشتن یاء میانجی در کلماتی مانند (خانه ی، کوزه ی) نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود.

۱۱- کم یا زیاد نوشتن یک حرف در کلمه یک غلط و در هر مورد جدید، یک غلط به حساب می آید.

۱۲- نچسباندن حروفی که به هم می چسبند، برای مثال به این شکل (گف تند) به جای (گفتند)، در یک کلمه نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می گردد.

۱۳- غلط نوشتن شکل حرف مثلاً صا(دسته با فاصله و بدون دندانه) به جای ط، یا صـ(بدون دندانه) به جای ص(دندانه دار)، نیم غلط محسوب می شود.

۱۴- اگر به جای کسره ی اضافه (ــِـ)، حرف (ـه ه) و یا بالعکس نوشته شود، یک غلط و در سراسر دیکته برای مورد اوّل یک غلط و برای عکس آن نیز یک غلط محسوب می شود.

۱۵- تکراری نوشتن یک کلمه، غلط محسوب نمی آید.

۱۶- جابه جایی کلمات در جمله غلط نیست.

۱۷- نوشتن کلماتی مانند (رفتند) به صورت (رفتن) و بالعکس در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم خرداد 1386ساعت 23:37  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

شیوه ی تصحیح املای فارسی در کلاس های دوم تا پنجم ابتدایی

۱- کم یا زیاد گذاشتن علامت (آ) روی حرف (آ)، یک چهارم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود.

۲- کم یا زیاد گذاشتن نقطه یا بالا و پایین گذاشتن نقطه در صورتی که حرفی با حرف دیگر اشتباه شود، یک چهارم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می گردد. (در حروف ش، ژ، چ، اگر یک نقطه کم بگذارند غلط محسوب نمی گردد چون شکل کلمه عوض نمی شود.)

۳- ننوشتن حرکات فتحه، کسره، ضمّه ( ـَــِـــُ )، غلط به حساب نمی آید.

۴- کم یا زیاد گذاشتن دندانه، در حروف (س، ش،ص، ض) یک چهارم غلط؛ در سایر حروف نیم غلط و در تمام دیکته دو غلط محسوب می شود.

۵- حروف (بـ تأکید، نـ نفی) که باید به فعل بچسبند، اگر جداگانه نوشته شوند، نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود. به عنوان مثال اگر به جای کلمات (برود، نرود) نوشته شود (به رود، نه رود). در کلمات غیر از فعل، یک چهارم غلط و در تمام دیکته نیم غلط محسوب می شود.

۶- کم یا زیاد نوشتن سرکج یک چهارم غلط و در تمام دیکته یک غلط به حساب می آید.

۷- ننوشتن یک کلمه، یک غلط و از قلم انداختن حروف ربط، اضافه و ضمیر مانند (با، در، از، او) در تمام دیکته نیم غلط برای هر حرف محسوب می شود.

۸- کم یا زیاد گذاشتن تشدید(ــّ)، نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط گرفته می شود.

۹- کم یا زیاد نوشتن یک حرف در کلمه یک غلط، ولی در کلمات تکراری برای بار دوم غلط محسوب نمی گردد.

۱۰- ننوشتن یاء میانجی در کلماتی مانند (خانه ی، کوزه ی) یک چهارم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود.

۱۱- کم یا زیاد نوشتن یک حرف در کلمه یک غلط و در هر مورد جدید، یک غلط به حساب می آید.

۱۲- نچسباندن حروفی که به هم می چسبند، برای مثال به این شکل (گف تند) به جای (گفتند)، در یک کلمه نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می گردد.

۱۳- غلط نوشتن شکل حرف مثلاً صا(دسته با فاصله و بدون دندانه) به جای ط، یا صـ(بدون دندانه) به جای ص(دندانه دار)، یک چهارم غلط و در تمام دیکته نیم غلط محسوب می شود.

۱۴- اگر به جای کسره ی اضافه (ــِـ)، حرف (ـه ه) و یا بالعکس نوشته شود، نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود.

۱۵- تکراری نوشتن یک کلمه، غلط محسوب نمی آید.

۱۶- جابه جایی کلمات در جمله غلط نیست.

۱۷- نوشتن کلماتی مانند (رفتند) به صورت (رفتن) و بالعکس در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود.

۱۸- حذف (واو) معدوله در (خوا) مانند کلمه ی خواهر و بالعکس (اضافه کردن آن)، یک غلط به حساب می آید.

۱۹- کم یا زیاد گذاشتن علامت تنوین (ــًـ)، یک چهارم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود.

۲۰- اگر به جای کسره ی اضافه (ــِـ) در ترکیب ان یا ی به کلمه، حرف (ـه ه) نوشته شود (نماینده گان به جای نمایندِگان یا نماینده گی به جای نمایندِگی)، نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط به حساب می آید.

۲۱- نوشتن کلمات (عیسی، موسی و ...) به صورت (عیسا، موسا، ...)، نیم غلط و در تمام دیکته یک غلط محسوب می شود.

۲۲- چسبیده نوشتن مضاف و مضافٌ الیه یا موصوف و صفت مانند اتاقدرس به جای اتاق درس، در هر مورد نیم غلط به حساب می آید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم خرداد 1386ساعت 23:29  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

نقش کلمه های مشابه در املا

 

 

     در زبان فارسی برخی کلمات هستند که کلمه های مشابه خوانده می شود که تشابه این کلمات یا در آوا یا در نشانه ها و یا در هر دوست. از این نظر این کلمات برسه نوع تقسیم می شوند :

 

1- کلمه های هم آوا :  کلماتی که از لحاظ تولید آوا ( تلفظ ) یکسان هستند ولی از لحاظ  نوشتاری متفاوت می باشند     مثل: ( خار , خوار) – (خوان ,خان) (خواست , خاست )- (ثواب, صواب )و ...

 

 

2- کلمه های هم نویسه  : این کلمات از نظر نوشتاری مثل هم هستند ولی از لحاظ آوایی فرق می کنند مثل: کرم - گل و...

 

3-  کلمه های هم آوا و هم نویسه : این کلمات هم از نظر نوشتاری و هم از لحاظ آوایی مثل هم هستند .

مثل :  شیر ( که شامل هر نوع شیری می شود .شیر خوردنی یا حیوان وحشی و..)  

          سیر( کسی که گرسنه نیست و یا نوعی پیازچه ) و ...

 

 

 در مشکلات املایی معمولا نوع اول یعنی ( کلمه های هم آوا ) نقش بیشتری دارند و نوع دوم و سوم جزء مشکلات املایی محسوب نمی شود . بنابر این حهت رفع این نوع از نقص های املایی بهتر است بر روی کلمه های هم آوا ی هر درس  تاکید بیشتری شود  .چرا که بر خلاف اختلالات دیگر املایی  این اختلال از نوع آموزشی می باشد یعنی معلم آن را در کلاس برای دانش آموزان از لحاظ تفاوت معنایی و کار بردش در جمله بازگو کند و تفاوت آنها را بیان نماید

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386ساعت 16:29  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

دوستان عزیز نمی دانستم که از کجا مطلب را شروع کنم که به عنوان اولین اثر موثر و مفید باشد تا این که خبر جشنواره ی الگوها ی برتر تدریس را خواندم و از انجا که چندین دوره تجربه ی داوری در این جشنواره ها را داشتم تصمیم گرفتم اولین موضوع من در باره ی جشنواره ی الگو های برتر تدریس باشد لذا کارم را با طراحی آموزشی آغاز می کنم
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم فروردین 1386ساعت 17:12  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

مشخصات طرح درس

 

 

اهداف کلی:

 

اهداف کلی درواقع درباره موضوع درس هستند که دارای افعال کلی ومبهم بوده وچهار چوب کلی درس را مشخص می کند و مادر اهداف جزئی و رفتاری هستند. اهداف کلی در قبل معمولا با توجه به موضوع درس – با توجه به فعالیت معلم – یادگیری دانش آموز می نوشتند اما امروزه تاکید می شود در این اهداف بر خلاف گذشته باید در سطوح سه گانه نوشته شود که این سطوح شامل :

 1-سطوح شناختی .

2- سطوح مهارتی .

3-سطوح عاطفی (نگرشی ) می باشد.

که توضیحات سطوح و طبقات آن نیاز به بحث جداگانه ای دارد . اکثر معلمان درنوشتن این بخش از اهداف معمولا به یک هدف کلی بسنده می کنند و ابعاد دیگر را در نظر نمی گیرند . مثلا :( بیماریهای واگیر) که فقط در سطح شناختی مطرح می شود ودو سطح دیگر را در بر نمی گیرد و بالطبع اهداف جزئی که از آن منتج خواهد شد فقط در سطوح شناختی بوده و اهداف مهمتر که به درد دانش آموز می خورد فراموش می شود لذاتوجه می شود که در نوشتن اهداقف کلی هر سه بعد در نظر گرفته شود مثلا برای درس فوق میتوان به این ترتیب نوشت.

هدف کلی  

  1.سطح دانشی (اشنایی با بیماریها )

2.سطح مهارتی (توانایی مراقبت ازخود )

3. سطح عاطفی (رعایت مسائل بهداشتی )

همانطور که می دانیم اهداف کلی به اهداف کوچکتر تقسیم می شوند که اهداف جزئی نام دارد اما از انجا که معلمان مهارت آن را دارند که اهداف کلی را مستقیما به اهداف رفتاری تبدیل کنند دیگر ذکر اهداف جزئی ضرورتی ندارد و در طراحی هم معمولا این را نمی نویسند .

 

 

3. اهداف رفتاری :

اهداف رفتاری اهدافی هستند قابل وصول و مشاهده و قابل سنجش و ارزشیابی . د ر واقع اهدافی هستند که معلم انتظار دارد دانش آموزان در طول تدریس یا پایان تدریس به آن برسند و معلم با مشاهده آن رفتار میزان کسب هدفها را مشخص می کند پس در اهداف رفتاری (قابل وصول- مشاهده – قابلیت ارزیابی ) نکات اساسی هستند و به همین جهت این اهداف به صورت جمله هایی نوشته می شود که دارای افعال رفتاری باشد. البته برای نوشتن یک هدف رفتاری کامل باید چهار ویژگی باشد که عبارتند از :

1. مخاطب داشته باشد.

2. با فعل رفتاری بیان شده باشد .

3. شرایط داشته باشد .

4. درجه و معیار داشته باشد .

هر چند نوشتن اهداف با این ویژگیها مشکل می باشد ولی باعث ارزیابی دقیق خواهد شد ولی بند 1و2جزئ ضروریات اهداف رفتاری هستند . البته افعال بسیار زیاد هستند و هر طبقه ای فعل خاص خود را می خواهد . در این فقط به یک مثال در مورد فعل رفتاری و غیر رفتاری بسنده می کنیم.

 

( فعل رفتاری :) 1.دانش آموز سه مورد از راههای انتقال بیماری را نام می برد .

( فعل غیر رفتاری ) 2. دانش آموز راههای انتفال بیماری را می داند .

 

در جمله اول : از طریق صحبت کردن و گفتن راههای آن ما متوجه می شویم که او به هدف رسیده است یا نه .

اما در جمله دوم ما از کجا بفهمیم که دانش آموز راههای انتقال بیماری را میداند چرا که از او هیچ رفتاری که حاکی از دانستن باشد از او سر نمی زند.

            یکی از راههای تشخیص افعال رفتاری وغیر رفتاری بررسی فعلهای هر هدف است . هدف رفتاری هم مثل اهداف کلی باید در سه حیطه ودر راستای اهداف کلی نوشته شود تا پرورش همه ابعادذهنی جسمی و عاطفی دانش آموزان مد نظر باشد واردمعلومات صرف به درجات بالاتر یعنی کسب مهارت ونگرش مثبت به را پیداکنند.

                                                     نام درس : مبارزه پنهان .

 

اهداف کلی :(شناختی )

 

الف:آشنایی با بیماریها 

   

اهداف رفتاری   :                                                    

                                       1.عوامل بیماری زا را نام می برد .

                                       2.تفاوت ویروس وباکتری را توضیح می دهد .

                                       3.راههای انتقال بیماری را با مثال شرح می دهد

 

                                (مهارتی)

 

ب:         توانایی مراقبت از بدن خود

 

اهداف رفتاری : 

 

1.در آزمایشگا ه باکتریها را با میکروسکوپ مشاهده و شکل آنها را ترسیم می کند.

2.در مورد چگونگی راههای انتقال بیماری تحقیق می نویسد .

3. آزمایشات کتاب را در گروه و زیر نظر معلم انجام می دهد .

 

                                            (عاطفی)

 

ج:         رعایت مسائل بهداشتی

 

اهداف رفتاری : 

 

1. در هنگام بیماری از انتقال آن به دیگران جلو گیری می کند .

2. از وسایل شخصی مانند دستمال –لیوان استفاده می کند .

3. همکاری لازم با اعضائ را دارد.

 

 

لازم به ذکر است که اهذاف شناختی معمولا سریع الوصول هستند ودرکلاس از دانش آموزان سر می زند اما برخی از اهداف مهارتی یا نگرشی ممکن است دستیابی به آن نیاز به زمان بیشتری داشته باشد مانند: نوشتن تحقیق که در انجام آن درهمان جلسه امکان پذیر نیست .

 

 

تعیین روش تدریس:

 

روش تدریس بمانند جعبه ابزاری هستند که هرچه ابزار آنان بیشتر شود کار مکانیک نیز راحتتر خواهد بود چراکه برای هر پیچی آچار خاصی می خواهد . جعبه ابزار معلم هم روشهای تدریس هستند هرچقدر معلم به انواع بیشتری از روشهای تدریس مسلط باشد توانمندی اش در تدریس بالا خواهد بود . معلمهایی که به روشهای تدریس احترامی قائل نیستند بمانند مکانیکی هستند که برای باز کردن هر پیچی از انبر دست استفاده می کنند آیا همه پیچها باز خواهد شد ؟ آیاپیچها سالم خواهند بود ؟ اعتقادبر استفاده از یک روش برای همه موضوعات بزرگترین اشتباه است . انتخاب روش تدریس با توجه به میزان اطلاعات معلم از روشهای تدریس – موضوع تدریس – تعداد دانش آموزان و شرایط و امکانات مدرسه خواهد بود . روشهای تدریس بسیار متنوعند که مطرح شدن هر کدام فصل جداگانه ای می خواهد. آنچه که مهم است هر روش مراحلی دارد بنابراین در استفاده از روشها پایبند بودن به مراحل بسیار اهمیت دارد . معلم نمی تواند ابتدایش را انتخاب و آخرش را نادیده بگیرد .در جشنواره به کرات دیده شده معلم  در انتخاب روش تدریس نام چند نوع روش را نوشته ولی در اجرا وتوضیحات آن بسیار متفاوت عمل نموده است توصیه می شود برای تدریس بیش از دو یا سه روش انتخاب نشودچراکه تلفیق این سه روش ذر کلاس بسیار وقت گیر بود ومهارت خاصی می خواهد چه برسد به اینکه در امتخاب روش نام چند روش را می نویسد مانند : روشهای همیاری- پرسش و پاسخ – سخنرانی – مشارکتی و....

جمله بالا نشان می دهد که معلم اطلاعی ازروشها ندارد بلکه واژه ها را می شناسد گذشته ازآن برخی از واژه های بالا روش نیستند .مثلا : روش فعال نام یک روش تدریس نیست بلکه به هر روشی که دانش آموز در آن فعایت و مشارکت دارد فعال نامیده می شود یا روشهای همیاری بسیار کلی و خود شامل چندین روش تدریس می باشد . داوران جشنواره با دیدن فقط این بند در مهارت معلم شک می کند و دیگر قسمتها را تحت الشعاع خود قرار می دهد . پس معلم با اطلاع از روشها آنها را انتخاب کرده وبرای تدریس وچگونگی استفاده از آن برنامه ریزی می کند. انشاالله در آینده نزدیک این روشها بررسی خواهد شد .

 

 

وسایل کمک آموزشی :

 

انتخاب وسایل کمک اموزشی بر اساس امکانات و شرایط خواهد بود اما مهمترین آن انتخاب بر اساس چگونگی روش تدریس خواهد بود. مثلا: وقتی روش تدریس آزمایشگاهی است باید وسایل متناسب ان روش نوشته شود و این وسایل را در روز تدریس با خود به کلاس یا آزمایشگاه بیاورد یا قبلا با متصدی آزمایشگاه هماهنگ نماید تا در روز تدریس دچار مشکل نشود البته در انتخاب وسایل به سادگی و قابلیت در دسترس بودن مورد توجه قرار گیرد. مثلا در موضوع بالا وسایلی مانند میکروسکوپ – لامپهای آزمایشگاهی – دستکش – مهارتهای موضوع به درس ابتدا باید آماده شود واگر این وسایل در دسترس نباشد معلم باید روش تذریس خود را عوض نموده و متناسب. با امکانات سازماندهی کند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم اسفند 1385ساعت 19:45  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

ارزشیابی بر سه نوع است :

 

1.ارزشیابی تشخیصی .

2. ارزشیابی تکوینی .

3. ارزشیابی پایانی .

 

ارزشیابی تشخیصی :    این نوع ارزشیابی قبل از شروع تدریس انجام می شود و میزان آمادگی دانش آموزان برای ورود به درس جدید مشخص شود که شامل دو بخش است :

 

الف)ارزشیابی از درس گذشته:که در واقع یک سوم وقت ارزشیابی به این قسمت اختصاص دارد .

ب)تعیین رفتار ورودی :یعنی ارزشیابی از مفاهیم گذشته مربوط به درس جدید است

.

مثلا : دانش آموزان در پایه های قبل با بیماریها وعوامل بیماری زا اطلاعاتی دارند یا ممکن است اطلاعات را از محیط گرفته باشند ما ازطریق آزمون رفتار ورودی نقطه شروع تدریس را معین می کنیم اطلا عات دانش آموزان نسبت به نقطه شروع تدریس به سه صورت است :

 

1. یا از نقطه تدریس خیلی فاصله دارد .

2.یا روی نقطه تدریس است .

3.یا بالا تراز نقطه تدریس است .

 

بنابر این معلم از طریق این ارزشیابی چگونگی تدریس خود را مشخص میکند بنابر این تدریس او به صورت خواهد بود

 

1.یا تدریس همراه با اطلاعاتی بسیار ساده تر از مفهوم خواهد بود .

1.                                                                                                                                        2.یا بر اساس مفاهیم و اطلاعات درس تدریس خواهد کرد .

3.یا با اینکه با اطلاعاتی در سطح بالا تر تدریس خواهد کرد .

 

بنابراین رفتار ورودی بر اساس نظریات ساخت شناختی آزوبل مفاهیم گذشته با مفاهیم آینده مرتبط میکند وساخت شناختی پیچیده تری را به وجود می آورد واین بسیار قابل اهمیت است و گاها دیده میشود معلمان فقط به سئوال از درس گذشته بسنده می کنند و از مفهوم گذشته چیزی نمی پرسند این امر باعث می شود پیوستگی بین مطالب بوجود نیاید بنابر این در این مرحله معلم هنر مند باید سئوالات اساسی از مفهوم جدید را بپر سد تا مشخص شود اطلاعات دانش آموزان تاچه حد است

 

.

ارائه درس :

 

شامل دو قسمت است        :1. ایجاد انگیزه .                                        2. تدریس

.

الف) ایجاد انگیزه :ایجاد انگیزه می تواند هر نوع فعالیتی باشد مشروط به اینکه باعث کنجکاوی و علاقمندی دانش آموزان به شروع تدریس شود مانند: گفتن داستان – شعر – سئوال – چیدن وسایل – پوستر و...هنر معلم در آن است که بتواند پس از تعیین رفتار ورودی بلا فاصله آن را با فعالیتی جهت ایجاد انگیزه ارتباط دهد و دانش آموز را مشتاق به یادگیری نماید .

 

 

تدریس :

 

این قسمت درواقع هسته اصلی فرایند یاددهی ویادگیری است معلم تدریس خودرا متناسب با روش تدریس انتخابی – امکانات وشرایط موجود – بادر نظر گرفتن اهداف رفتاری ومفاهیم اصلی آغاز می کند .آنچه که در تدریس بسیار حائز اهمیت است این است که اولا: معلم بایدمقید به مراحل تدریس انتخابی باشد چراکه هرروش تدریس مراحلی دارد که معلم ناگزیراز آن است ثانیا: در تدریس مفاهیم و اهداف نوشته شده گفته شود تا در پایان تدریس بتوانیم ارزیابی کنیم .البته این بخش نیاز به توضیحات مفصلی دارد که جداگانه صحبت خواهد شد .

 

 

 

 

 

ارزشیابی تکوینی:

 

در این مرحله معلم در پایان تدریس به ارزشیابی از مفاهیم گفته شده می پردازد تا مشخص شود یادگیرندگان تا چه حد به اهداف مورد نیاز رسیده اند . اهداف رفتاری می تواند سئوالات مناسبی جهت ارزشیابی تکوینی باشد .

در تعریف ارزشیابی تکوینی باید بگوییم : 

 که ارزشیابی تکوینی آن نوع ارزشیابی است که معلم در پایان تدریس از دانش آموزان انجام می دهد تا بتواند : الف)از تدریس خود بازخوردی دریافت شود در صورت وجود نقص آن را اصلاح نماید.

ب) در کدام قسمت از مطالب دانش آموزان مشکل یادگیری دارند به صورت ساده تری بیان شود بنابر این ارزشیابی تکوینی درواقع ارزیابی معلم از جریا ن تدریس خود است .

 

 

فعالیتهای تکمیلی :

 در این مرحله معلم جهت جبران نارسایی تدریس خود فعالیتی طراحی می کند تا از این طریق بتواند به جبران کاستیها بپردازد.

 

ارائه تکلیف :

 

 

تکلیف می تواند به صورت فردی یا گروهی باشد.

معلم در جهت تثبیت یادگیری فعالیتی را طراحی می کند تا دانش آموز آن را در کلاس و معمولا در خارج از کلاس انجام می دهد البته این نوع تکلیف باید کیفی باشدو بهتر است معلم یک تکلیف فردی ویک تکلیف گروهی طراحی نماید.  

  

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اسفند 1385ساعت 18:9  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

 

ارزشیابی در آموزش و پرورش

 مقدمه

باید این مطلب مهم را در نظر داشت که جوامع پیشرفته بشری با عنایت به توسعه آموزش و پرورش خود توانسته اند پله های ترقی و توسعه همه جانبه را به پیمایند.در توسعه آموزش و پرورش ملاکها و فاکتورهای متعددی نقش دارند .مهمترین آن نظام ارزشیابی در آموزش می باشد .آموزش را می توان به عنوان فرایند کنش متقابل معلم و دانش آموز تعریف کرد که به موجب آن تجارب مناسب یادگیری برای رسیدن دانش آموزان به هدف های آموزش و پرورش فراهم می شود . در آموزش و پرورش سنتی ارزشیلبی به عنوان آخرین حاقه های فرایند یاددهی ،یادگیری تلقی می شود که در پایان دوره آموزشی برای جدا کردن دانش آموزان با توانایی یادگیری متفاوت به کار می رفت . امروزه ارزشیابی را بخش جدایی ناپذیر فرایند یاددهی - یادگیری می داند که همراه با آموزش و در ارتباط تنگا نتگ با آن ، به گونه ای مستمر انجام می گیرد و به جای تاکید بر طبقه بندی دانش آموزان و مقایسه آنان با یکدیگر ، هدایت یادگیری آنان را مرکز توجه خود قرار می دهد.

به منظورنظام بخشی به فعالیت های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با توجه به رویکردها ونگرش

های نوین درتعلیم وتربیت.اصول زیرتحت عنوان (اصول حاکم برارزشیابی پیشرفت تحصیلی ) تعیین شده است.

1- جدایی ناپذیری ارزشیابی ازفرایند یاددهی-یادگیری:

ارزشیابی دانش آموزان باید به عنوان بخش جدایی ناپذ یر فرآیند یاددهی-یادگیری ونه به عنوان نقطه پایانی آن تلقی شود.

2- استفاده ازنتایج ارزشیابی دربهبود فرآیند یاددهی-یادگیری واصلاح برنامه ها وروشها.

هدف غایی ارزشیابی ، اصلاح وبهبود فرآیند یاد دهی-یادگیری است ونتایج ارزشیابی ها بایددراصلاح برنامه ها وروشها مورداستفاده قراگیرد.

3- هماهنگی میان هدف ها محتوا روش های یاددهی-یادگیری و فرآیند ارزشیابی:

در ارزشیابی باید تناسب و هماهنگی بین هدف ها، محتوا و روش های یاددهی-یادگیری مربوط به هردرس مورد توجه قرار گیرد.

4- توجه به آمادگی دانش آموزان:

در طراحی و اجرای انواع برنامه های ارزشیابی باید به آمادگی های جسمانی ، عقلی ، عاطفی و روانی دانش آموزان توجه شود0

5- توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان:

در ارزشیابی باید به جنبه های مختلف رشد بدنی، عقلی ،عاطفی، اجتماعی، اخلاقی و حرکتی دانش آموزان توجه شود0

6- توجه همه جانبه به دانش ها، نگرش ها و مها رت ها:

در ارزشیابی، متناسب با محتوای آموزش و پرورش باید به حیطه دانش ها، نگرش ها و مهارتهای دانش آموزان توجه شود0

7- توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود (خود ارزشیابی):

در ارزشیابی باید شرایطی فراهم شود که دانش آموز نیز بتواند از یادگیریها و عملکرد های خود و دیگر دانش آموزان ارزشیابی کند0

8- ارزشیابی از فعالیتهای گروهی:

در نظام ارزشیابی ،علاوه بر ارزش یابی فردی، باید از فعالیتهای گروهی نیز ارزشیابی به عمل آید0

9- توجه به فر آیند های فکری منتهی به تولید پاسخ:

در ارزشیابی باید علاوه بر پاسخ نهایی، به فرآیندی که منجر به تولید پاسخ شده است توجه کرد0

10- ( تاکید بر نو آوری و خلاقیت ):

در ارزشیابی باید با تاکید بر روش حل مساله ، زمینه رشد و شکوفایی دانش آموزان را فراهم کرد.

11- تنوع روش ها و ابزار های اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی:

با توجه به اهداف ، ماهیت و نوع موارد ارزشیابی ، از انواع مختلف روش ها و ابزارهای ارزشیابی (مانند پرسش های شفاهی ،آزمون های عملی ،انواع پرسش های عینی و انشایی، روشهای مشاهده رفتار ، پوشه های مجموعه کار ، ارایه مقالات و طرح ها ، گزارش مربوط به فعالیت های تحقیقاتی ، ارزشیابی عملکردی ، ارزشیابی مستمر ، انواع دست ساخته ها ، روش خود سنجی و ...) استفاده می شود.

12- استفاده از انواع ارزشیابی:

در فر آیند یاددهی- یادگیری لازم است با توجه به هدف ها ، محتوا و روش های تدریس از انواع ارزشیابی ها ( از قبیل تشخیصی، تکوینی، مجموعی، هنجار مرجع، هدف مرجع ، درونی، بیرونی ، ملی و ...) استفاده شود.

13- استقلال مدرسه ومعلم در فرآیند ارزشیابی:

در فرآیند ارزشیابی باید استقلال مدرسه و معلم در چار چوب سیاست های کلی آموزش و پرورش حفظ شود.

14- اصل رعایت قواعد اخلاقی و انسانی در ارزشیابی:

به موجب این اصل ، ارزشیابی باید به گونه ای سازماندهی و اجرا شود که موجب خدشه دار شدن حقوق ، تعاملات انسانی ، اعتماد به نفس و سلامت روانی دانش آموز یا معلم نگردد.

15- اصل توجه به تفاوت های فردی:

در انجام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می بایست به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه شود.

16- ضرورت هماهنگی در تحقق اصول ارزشیابی:

در به کارگیری اصول فوق الذکر باید میان سازمانها ، مراکز ، ادارات، واحدها و سایر بخش های مسئول ارزشیابی در مورد روش ها ، ابزارها، معیار ها و برنامه های اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، تعهد و هماهنگی کامل وجود داشته باشد.

تعریف ارزشیابی:

ارزشیابی در آموزش و پرورش تعاریف متعددی دارد.

1-کرونباخ ( cronbach) :ارزشیابی را جمع آوری و به کار گیری اطلاعات در جهت اتخاذ تصمیم برای یک برنامه آموزشی تعریف می کند. ( شیرازی،علی، ص 236)

1. بی بای ( Beeby) : ارزشیابی را فراگرد جمع آوری و تفسیر منظم شواهدی که در نهایت به قضاوت ارزشیابی نظر به این که به اقدام شخصی بیانجامد ، می داند. ابعاد این تعریف : جمع آوری شواهد ، تفسیر ، قضاوت و تصمیم گیری است. ( شیرازی ، علی ،ص 236)

2. استا فل بیم : ارزشیابی رافرایند، تعیین کردن ( Delineating) ، به دست آوردن ( Obtaining) و فراهم ساختن ( Providing) اطلاعات مفیدی برای قضاوت در تصمیم گیری ها تعریف کردند.

انواع ارزشیابی

الف : اسکریون ( scriven) ارزشیابی ها را بر دو نوع ارزشیابی پایانی و تکوینی تقسیم می کند.

1- ارزشیابی پایانی ( sammative Evaluation) : ارزشیابی که در مدارس متداول است و شامل ارزشیابی آخر سال یا دوره دانش آموزان برنامه یا روند آموزشی است.

مهمترین نقص ارزشیابی پایانی ماهیت مقطعی بودن آن است ، لذا قادر نیست اصلاحات یا تغییرات ضروری را در طول سال یا برنامه در جهت بهبودی و بهسازی فعالیتها ایجاد کند.

2- ارزشیابی تکوینی یا مستمر ( Formative Evluation) : در این ارزشیابی اطلاعات به طور مداوم جمع آوری و مورد استفاده قرار می گیرد و نیاز به بازخورد های فردی – محیطی دارد تا بتواند تصمیم گیری های لازم را در جهت افزایش اثر بخش برنامه ها یا فعالیتهای آموزشی اتخاذ کند. این نوع ارزشیابی بیشتر به فراهم آوردن اطلاعات برای بهبودی کار تاکید دارد.

ب : استافل بیم ( stuffle beam) : ارزشیابی را در چهار نوع بیان می کند.

1-ارزشیابی زمینه 2- ارزشیابی درونداد 3- ارزشیابی فر آیند 4-ارزشیابی برونداد

1. ارزشیابی زمینه ( Context Evaluation) : هدف این ارزشیابی فراهم ساختن یا ارائه یک منطق برای تعیین اهداف است. برای رسیدن به آن محیط – شرایط واقعی و مشکلات موجود – بایستی بررسی شوند و تصمیماتی مبتنی بر اصلاح شرایط و مشکلات اتخاذ گردد تا نیل به اهداف مورد نظر را میسر سازد.

2. ارزشیابی درونداد ( Input Evaluation) : این نوع ارزشیابی در ارتباط با چگونگی استفاده از منابع برای نیل به اهداف برنامه است شامل ارزشیابی توانایی های سازمان ، استراتژی هایی در جهت نیل به اهداف برنامه و طراحی یک استراتژی اجرایی – عملیاتی گردد.

3. ارزشیابی فر آیند ( Process Evaluation) : به باز خورد های دوره ای خصوصا شناسایی نقص درونداد ها در حین اجرای برنامه مربوطه است.

4. ارزشیابی برونداد( Product Evaluation) : به سنجش نتایج می پردازد که نه تنها در آخر بلکه بر حسب ضرورت در فواصل برنامه صورت می گیرد.

یکی از تخصص های مورد نیاز دست اندرکاران تعلیم و تربیت در سطوح مختلف سازمانی و اجرایی بر خوردار بودن از دانش ، مهارت سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می باشدکه فقدان آن در عرصه عمل و اجرا ناکار آمدی فر آیند یاددهی- یادگیری را به دنبال خواهد داشت. با وجود آگاهی از توانایی های علمی و تجربی دبیران و معلمان گرامی و مدیران آگاه و دلسوز واحد های آموزشی در حیطه ی سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، لیکن به دلیل اهمیت موضوع و نیز ظرافت ها و پیچیدگی های این امر امید است با عنایت همکاران ارجمند در جهت تحقق اهداف آموزشی و تربیتی شاهد تعاملی پویا ، مستمر و پایدار باشیم ،

الف. اصطلاحات و مفاهیم ارزشیابی و امتحانات

ب. ارزشیابی تکوینی و شیوه اجرای آن

الف)تعریف اصطلاحات ومفاهیم ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی( Evaluation) :اصطلاح ارزشیابی یا ارزیابی به طورساده به تعیین ارزش (Value) برای هرچیزیادآوری ارزشی ( Value judgement) کردن گفته می شود

ارزشیابی به یک فرآیند نظام داربرای جمع آوری، تحلیل وتفسیرا طلاعات گفته می شود به این منظور که تعیین می شود آیا هدف های موردنظر تحقق یافته اند یادرحال تحقق یافتن هستند وبه چه میزانی.

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( Academic achevement evaluation): ارزشیابی پیشرفت تحصیلی عبارت ازسنجش عملکرد یادگیرندگان ومقایسه نتایج حاصل باهدفهای آموزشی ازپیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری دراین باره که آیا فعالیت های آموزشی معلم و کوششهای یادگیری دانش آموزان یا دانشجویان به نتایج مطلوب انجامیده اند و به چه میزانی.

ارزشیابی آغازین( Preassessment) : نخستین ارزشیابی معلم که پیش از فعالیت های آموزشی او به اجرا در می آید ارزشیابی آغازین نامیده می شود.

ارزشیابی تکوینی یا مستمر ( Formative evaluation): آن چه عمدتا به منظور کمک به اصلاح موضوع مورد ارزشیابی یعنی برنامه یا روش آموزشی ، مورد استفاده قرار می گیرد ، ارزشیابی تکوینی نام دارد.

ارزشیابی تشخیصی (Dignostic evaluation) : نوعی از ارزشیابی تکوینی است که با هدف تشخیص مشکلات یادگیری دانش آموزان در یک موضوع درسی به کار میرود و معمولا در جریان آموزش انجام می گیرد.از طریق ارزشیابی تشخیصی می توان معاومات و مهارتهای لازم دانش آموزان را برای ورود به مطالب جدید تشخیص داد ونیز معیاری است برای سنجش رفتار ورودی دانش آموزان که به کمک آن می توان نقطه شروع فعالیت های آموزشی را مشخص کرد .

ارزشیابی تراکمی یا پایانی( Summative evaluation) : در ارزشیابی تراکمی تمام آموخته های دانش آموزان در طول یک دوره آموزشی تعیین می شوند و هدف آن نمره دادن به دانش آموزان و قضاوت درباره اثر بخشی کار معلم و برنامه درسی با یکدیگر است. به وسیله این ارزشیابی می توان یاد گیری های متراکم دانش آموزان را در طول یک دوره آموزشی اندازه گیری کرد و چون معمولا در پایان دوره آموزشی به عمل می آید به آن ارزشیابی پایانی نیز می گویند.

اندازه گیری ( Measurement ): اندازه گیری فر آیندی که تعیین می کند یک شخص یا یک چیز چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است.

آزمون ( test):آزمون وسیله یا روشی نظام دار برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار است.

آزمودن ( testing) :وقتی که برای اندازه گیری یکی از ویژگی های روانی یا تربیتی یک فرد یا گروهی از افراد از آزمون استفاده می شود به این عمل یا فعالیت آزمودن می گویند.

سنجش ( Assessment) :سنجش به یک تحلیل جامع و چند وجهی از عملکرد گفته می شود.

پرسشنامه( Questionnaire) :مجمو عه ای سوال که به روش علمی تهیه شده و ارزشیاب یا پژوهشگر از طریق آن قادر به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت انجام طرح خود می باشد.

سوال عینی( Objective items) :به سوالاتی اطلاق می شود که می تواند به طور عینی نمره گذاری شود. این سوال چنان است که افراد پاسخی را از میان فهرستی از پاسخ ها انتخاب می کنند.

تنه سوال ( Stem):بخش مقدماتی یک سوال عینی را تنه سوال گویند.

سوال انشایی ( Essay items) :نوعی سوال که دانش آموز تقریبا پاسخی طولانی را که تا چند بند می رسد نوشته و سازمان دهد.

سوال جور کردنی( Matching item) :عبارت از سوالی که شامل دو ستون سؤال وجواب است واز دانش آموز خواسته می شود که بین موارد دو ستون ارتباط را پیدا کند.

سوال چند گزینه ای( Multiple choice item) :عبارت از شکلی از سوال است که در آن آزمایش شونده پاسخ صحیح را از یک فهرست کزینه های محتمل انتخاب می کند .

سوال صحیح.غلط( True – False item) :عبارت از شکلی از سوال است که در آن امتحان شونده بیان می دارد که آیا جمله ای که در اختیارش قرار داده شده صحیح یا غلط است .

نمره گذاری تحلیلی ( Analytic Scoring):عبارت از نوعی نمره گذاری سوالات انشایی است که در آن نکات خاص هر پاسخ صحیح شناسایی شده و به طور جداگانه نمره گذاری می شود.

جدول مشخصات( Table of specifications) :عبارت از یک جدول دو بعدی است که شامل محتوا و فرآیند شناختی مورد استفاده در طرح ریزی یک آزمون می باشد .

امتحان( Examination) :عبارت است از تعدادی سوال که به صورت گزینش تصادفی از جامعه ای از سوال ها تهیه می شود و یا به عبارت دیگر عبارت از یک وسیله یا روشی که در آن آزمودنی ها با تعدادی سوال های همخوان و هماهنگ با یکدیگر مواجه می گردند ، یا به انجام فعالیت های علمی وادار می شوند ، که در آن نتیجه این شرایط و در خاتمه موقعیت ، می توان تواناییهای افراد شرکت کننده در امتحان مقایسه کمی به دست آورد.

روایی( Validity) :

روایی اصطلاحی است که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند به سختی دیگر آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه موردنظر است مناسب باشد.

پایانی( Relidity) :پایانی یک وسیله اندازه گیری به دقت آن اشاره می کند .یک آزمون درصورتی دارای پایانی است که اگردریک فاصله ی زمانی کوتاه چندین باربه گروه واحدی ازافرادبدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد.

ب)تعریف عملیاتی واژه های ارزشیابی و امتحانات درقلمروکاری اداره کل سنجش وارزشیابی تحصیلی :

ضوابط سنجش وارزشیابی پیشرفت تحصیلی :مجموعه قوانین مدون وتصویب شده توسط شورای عالی آموزش و پرورش می باشد که اهداف ارزشیابی و سنجش توان تحصیلی دانش آموزان براساس مقررات را دربر می گیرد.

امتحانات داخلی :امتحاناتی است که طبق برنامه معین وبا همکاری مشترک کارکنان آموزشی واداری واحد آموزشی زیر نظر مدیر انجام می شود درامتحانات داخلی تهیه سؤالها وتصحیح اوراق امتحانی برعهده معلملن مربوط می باشد.

امتحانات هماهنگ :عبارت از امتحاناتی است که دربعضی درسها طبق برنامه ی معین و سؤالهای یکسان درسراسرکشور یاسراسراستان توسط اداره ی کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی ویا سازمان آموزش و پرورش استان دفترمدارس خارج از کشور تهیه و درمحل واحدآموزشی زیر نظر مدیر انجام می شود.در امتحانات هماهنگ تصحیح اوراق امتحانی بر عهده معلمان مربوط می باشد.

امتحانات نهایی :امتحانات درسهایی از پایه سوم متوسطه است که به صورت سراسری (کشوری) با برنامه همزمان و سؤالهای یکسان توسط اداره کل سنجش ارزشیابی تحصیلی تهیه می شود وزیرنظر سازمان آموزش وپرورش استان

دفتر مدارس خارج از کشور به وسیله عوامل اجرایی امتحانات (هیئات ممتحنه ) که از طرف ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق معین می شود برگزار می گردد درامتحانات نهایی برگزاری امتحان و تصحیح اوراق به صورت متمرکز انجام می شود.

تاییدیه تحصیلی :به سنتی گفته می شود که مندرجات مدارک تحصیلی دوره های مختلف در آن مورد تایید قرا ر می گیرد

ارزش تحصیلی :به سندی اطلاق می شود که نشان دهنده ارزش مدرک تحصیلی ازنظر علمی و استخدامی با توجه به آراء صادره ازمراجع ذی صلاح قانونی باشد.

بانک سؤال :بانک سؤال مجموعه نسبتا وسیعی از پرسشهای آزمونهای پیشرفت تحصیلی است که براساس محتوا وویژگیهای رون سنجی مانند سطح دشواری و رو.ایی ملاکی در سؤال طبقه بندی و سازماندهی شده است.

تعریف ارزشیابی تکوینی یا مستمر : آنچه عمدتا به منظور کمک به اصلاح موضوع مورد ارزشیابی یعنی برنامه یا روش آموزشی ، مورد استفاده قرار می گیرد ، ارزشیابی تکوینی نام دارد.

ارزشیابی تکوینی یا مستمر درآموزش متوسطه :درنظام آموزش وپرورش دوره متوسطه ارزشیابی تکوینی برای اصلاح موضوع ارزشیابی و به منظور تقویت اعتماد به نفس تحکیم آموخته های دانش آموزان ،آگاهی معلمان ازنقاط قوت وضعف درسی ونحوه عملکرد دانش آموزان درفرایندیاددهی. یادگیری و پرورش روحیه تحقیق ، تفکر ،تلاش ، ابتکاروفعالیت های گروهی -تدارک بازخورد مناسب به صورت مستمرازنحوه مشارکت دانش آموزدرفعالیت های یاددهی.یادگیری واتخاذ روشهای مناسب به منظوربهبود فرایند انجام شود.

هدف ارزشیابی تکوینی یا مستمر :

1. فراهم آوردن شواهد معتبری درمورد یادگیری درسی.

2. تعیین نقاط قوت و ضعف دانش آموزان درفرایند یاددهی و یادگیری.

3. تقویت اعتماد به نفس در دانش آموزان.

4. تثبیت اعتماد به نفس فراگیران وایجاد انگیزه برای یادگیری در آنان.

5. پرورش روحیه تحقیق ، تفکر ، تلاش ، ابتکار وخلاقیت دانش آموزان.

6. توجه به جنبه های مهم درس و اهداف آموزشی آن.

7. تشویق به استفاده ازراهبردهای فعال یاددگیری.

8. مشخص کردن نتایج ودادن بازخورد تصحیح کننده به شاگردان.

9. کمک به شاگردان درپی گیری پیشرفت خود و توسعه مهارت های ارزیابی از خویشتن.

10-مطلع کردن دانش آموزان از سطح عملکرد مورد نیاز.

11-ایجاد انگیزه در فراگیران جهت تداوم یادگیری .

12-نمایان ساختن توانایی های بالقوه ی فراگیران ، که این خود موجب خودشناسی و تبین تصویری ذهنی فراگیر از خودش می شود .

13 -ارزشیابی راه کم کاری و خطای گذشته را بازکرده و مراحل جدیدی را برای آغازگری مجدد فراهم می سازد.( خود آغازگری )

14-ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای شناخت توانایی وزمینه های علمی فراگیران و تصمیم گیری برای انجام دادن فعالیت های بعدی آموزشی است.

15-ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای شناساندن هدف های آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری است.

16-ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای بهبود و اصلاح فعالیت های آموزشی است.

برای انجام ارزشیابی تکوینی یا مستمر می توان از شیوه های اجرایی گوناگون در کلاس درس استفاده نمود. بدون شک این شیوه ها از هد ف های دوره تحصیلی ، سطح سنی دانش آموزان موضوع ومحتوای دروس ، روشهای تدریس معلم ، تعداد دانش آموزان کلاس و چندین عامل دیگر تا ثیر می پذیرد.

با این وصف استفا ده از شیوه های زیرپیشنهاد می شود :

1. ثبت رویدادهای مهم از عملکرددانش آموزدریک مجموعه

2. انجام آزمایش به صورت فردی وگروهی

3. انجام پروژه های فردی وگروهی

4. اجرای نمایش

5. مشاهده واستفاده از آن در اندازه گیری

6. یادداشت رویدادهای مهم عاطفی ،روانی وحرکتی

7. اظهار نظرهای کتبی وشفاهی معلم

8. دادن کارهای عملی به دانش آموزان (پوشه کار یا مجموعه کارها ) ( Portfolio )

9. انجام آزمون کتبی چند گزینه ای

10-استفاده از سوالهای شفاهی،تحلیلی،تبیینی

11- تهیه گزارش وخلاصه نویسی

12- برگزاری کنفرانس

13- مشارکت دانش آموزدر ارزشیابی از خودیا دیگران

14- انجام آزمون های کتبی تشریحی

شیوه های اجرایی ارزشیابی تکوینی یامستمر:

1- ثبت رویداد های مهم از عملکرد دانش آموزان در مجموعه ای به نام پورت فولیو

این مجموعه شامل یک ارائه بصری از موفقیت های شاگرد،توانایی ها،نقاط ضعف،قوت وپیشرفت او در خلال زمان است. در این روش،دانش آموزبرای نشان دادن توانایی ها وپیشرفت کار خود، مثالهاونمونه هایی که از جریان کار خود در طول سال،نوبت امتحانی یاترم تحصیلی انجام داده با خود به کلاس می آوردو برای ارزشیابی در اختیارمعلم قرار می دهد.این روش شامل آرشیوی از اسناد ومدارک مربوط به رشدیادگیری در زمینه های است که معرف پیشرفت واقعی او هستند.

2- استفا ده ازآزمونهای پیشرفت تحصیلی :ازنواع ازمونهای عینی یا بسته پاسخ‌ (چندگزینه ای- جورکردنی- صحیح- غلط‌)و آزمونهای کوته پاسخ به صورت کتبی استفاده می شود.

3- استفاده ازپرسش های شفاهی :در این روش معلمان به تناسب محتوای درس و نحوه آموزش از دانش آموزان سؤالاتی را به صورت شفاهی می پرسند این روش بیشترین استفاده را درکلاسهای آموزشی در نظام ما دارا می باشد و به خاطر سهولت در طرح ، اجرا و... معمولا از آن استفاده می کنند.

4- استفاده از سؤالات تشریحی به صورت تحلیلی- تبیینی و خلا صه نویسی:در این روش یک یا چند سؤال تشریحی برای دانش آموزان مطرح می شود واز او خواسته می شود که پاسخ سؤال را به صورت های توصیفی- تحلیلی تبیینی و خلا صه نویسی بنویسد.

5- انجام آزمایش :انجام ازمایش به صورت فردی یا گروهی انجام می شود انجام ازمایش مستلزم ایجاد فرضیه- طراحی- اجرا آزمایش و تهیه گزارش نتیجه آن است. استفاده از مهارت های تخمین زدن- اندازه گیری و به کارگیری حقایق و مفاهیم علمی و ... ازمواردی است که در انجام آزمایش می توانند به عنوان هدف مطرح شود. فراگیران با استفاده از بعضی از وسایل ومواد ، عملادر باره مفهومی خاص تجربه کسب می کنند.

6- پروژه فردی یا گروهی :پروژه کوشش علمی یک دانش آموز رادر حیطه مورد علا قه خودش نشان می دهد. پروژه به دانش آموز این امکان را می دهد که آزمایش کند تصمیم بگیرد فرضیه بسازد ، ایده ها را بررسی و امتحان کند به دنبال راه حل هایی بگردد و مهمتر از همه درباره خود و دنیای اطراف خود مطالعه کند. پروژه گروهی مستلزم شرکت گروه دربرنامه ریزی- تحقیق- بحث گروهی و ارائه محصول است.

7- اندازه گیری مبتنی بر عملکرد:دراین روش دانش آموز به انجام رفتار یا وظیفه خاص می پردازد.این کار بیشتر مستلزم انجام یک مهارت است. عملکرد دانش آموز در فرایند کار سنجیده می شود و مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

8- نما یش :در بحث نمایش دانش آموزان مهارتهای تازه یاد می گیرند یا مهارتهایی که اموزش داده شده اند را به نمایش می گذارند و نمایش آنها مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد.برای این منظور دانش آموزان که از قبل خود را برای آماده کرده اند در جلو کلاس می ایستند و خود را مورد خطاب قرار می دهندو ایفای نقش می نمایند.

9- مشاهده و استفاده از آن در ارزشیابی :متخصصین چهار شیوه مشاهده را به شرح زیر ارائه نموده اند:

الف)مقیاس درجه بندی:نقاط روی مقیاس توصیف می شود. توصیف ها عبارتهایی هستند که به صورت رفتاری نشان می دهندکه دانش آموزمورد مشاهدهدر مراحل مختلف مقیاس چگونه عمل می کند

ب)چک لیستها(فهرستهای باز بینی) : به فهرستی از ملاک ها یا معیارهای معینی گفته می شود که برای مقایسه کردن ، مرتب

کردن یا جمع آوری هر گونه اطلاعات برای مثال ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تهیه می شود.

2. در این فهرست با زدن علامت ((7)) در برابر هر یک از ملاک ها یا معیارهای یاد شده دستیابی یا عدم دستیابی به آنها آشکار می شود . در فرم ها وبرگها،فهرستی ازرفتارهایی که قراراست مورد ارزشیابی قرارگیرند تهیه می شود. رفتارهامورد مشاهده قرار می گیرد و ارزشیابی آن به صورت کمی(نمره)یا توصیفی(خوب،متوسط و....)تعیین می گردد.

رفتار را می توان عمل قابل مشاهده و اندازه گیری تعریف کرد که ممکن است این رفتار آشکار یا پنهان و غیر قابل مشاهده باشد سیستم ارزشیابی فعلی بیشتر رفتارهای آشکار را اندازه گیری می کنداما در سیستم های پیشرفته آموزشی رفتارهای پنهان و غیر قابل مشاهده نیز مورد توجه قرار می گیرند لذا توجه به هر دو بعد رفتار ضرورت یافته است.

ج)سوابق تراکمی:در این روش که تمام پاسخ های فرد را در خلال مدت معینی در بر می گیرد،اطلاعات جمع آوری و در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز در موضوع خاص اظهار نظر می شود ومیزان پیشرفت اوارزش گذاری می گردد.

د)یادداشت رویدادهای مهم:از این رو ش معمولابرای اندازه گیری نتایج عاطفی و روانی- حرکتی می توان استفاده کرد. ولی ارزشیابی آموزشی شامل توصیف واقعی از رویدادهاو اتفاقات معنی داری است که معلم در نتیجه مشاهده از رفتار دانش آموزودر جریان آموزش،یادداشت می کند.در ارزشیابی از طریق مشاهده می توان مانند الگوی زیر عمل کرد.

مشاهده رفتار فراگیران ثبت نتایج ارزشیابی در جدول مخصوص جمع بندی مشاهدات قضاوت و اعلام نظر نهایی

10- اظهار نظر های کتبی و شفاهی معلم درباره بهبود عملکرد دانش آموزو پرهیزازنمره

این روش شامل اظهار نظرهایی است که به صورت توصیفی توسط معلم درباره دانش اموز می شود. این اظهار نظرها می تواند به صورت شفاهی به دانش آموز گفته شود ویا به صورت کتبی ثبت و به اطلاع دانش آموز یا ولی وی برسد و یا در محلی نگهداری شود.

11- دادن کارهای عملی به دا نش آموزان : ( portfolio)

براساس دروس و محتوای ارائه شده و به منظور تثبیت یادگیری و شناسایی و ارزشیابی میزان یادگیری انجام کارهایی به دانش آموزان واگذار می شود. با توجه به سن دانش آموزان- موقعیت- شرایط ومحتوای دوره و پایه تحصیلی کارهای عملی نیز متفاوت و گوناگون می باشد. مواردی مانند تهیه نشریه -جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارش- ساخت ابزار- مطالعه کتب- خلاصه نویسی- شرکت در جلسات خاص-و ... را شامل می شود.

12- مشارکت دادن دنش آموزان در ارزشیابی از خود یا دیگران :

در این روش زمینه هایی فراهم می گردد تا دانش آموز کار خود یا همکلاسی هایش را مورد رزشیابی قرار دهد. نمونه ساده آن تعویض برگه های پاسخ دانش آموزان به یک سؤال یا سؤالات می باشد که تصحیح آن توسط دانش آموزان با راهنمایی کلی معلم صورت می گیرد.

13- روش یادداشت روزانه :

در این روش از دانش آموزان خواسته می شود تا احساسات- تجارب یادگیری فعالیت های کلاسی و ... را به طور روزانه یادداشت کند و برای ارزیابی در اختیار معلم قرار دهد یا از دانش آموز خواسته می شود یادداشت های روزانه خود رادر کلاس توضیح دهد تبیین کند و به بحث بگذارد.

14- استفاده از آزمونهای عملکردی مدا د- کاغذی :

دراین روش از دانش آموزان خواسته می شود تا با استفاده ار دانش و مهارت خوددر موقعیتی شبیه سازی شده با استفاده ازمداد و کاغذ میزان یادگیری و توانایی خودرا به نمایش بگذارد.مانند ارائه طرح یک لباس-این روش دردروس فنی و حرفه ای بیشتر کاربرد دارد.

15- نمونه کار :

در این روش نمونه کارهایی از دانش آموز خواسته می شود تا انجام دهد. البته این عمل باید در شرایط کنترل شده باشد مانند تایپ کردن یک متن یا تعمیر یک وسیله برقی استفاده ازروش نمونه کار در دروس فنی و حرفه ای کاربرد بیشتری دارد.

نظام نمره دادن در ارزشیابی مستمر :

ارزشیابی ها بر اساس معیار و ملاک مقایسه شامل موارد زیر است :

الف ) ارزشیابی معیار مدار : میزان پیشرفت دانش آموز با حدود انتظارات برنامه درسی و معلم مقایسه می شود .

ب) ارزشیابی هنجار مدار : معیار آموزشی ، عملکرد دانش آموز در مقایسه با سایر دانش آموزان است.

ج) ارزشیابی دانش آموز مدار : معلم با مقایسه وضعیت فعلی و قبلی دانش آموز به ارزشیابی او می پردازد و معلم دانش آموز را با خودش مقا یسه نموده و از تشویق کمک می گیرد و اعتماد بنفس او را تقویت کرده که باعث پرورش تفکر منطقی و خلاقانه دانش آموز می شود . دانش آموزان در طی فعالیت های آموزشی خود پی در پی مورد ارزشیابی قرار می گیرند . فرایند ارزشیابی مستمر که در قالب ارزشیابی های فعالیت مدار قرار می گیرد جزئی از یک تدریس فعال تلقی می شود

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم بهمن 1385ساعت 18:16  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر